Bùi Trọng Kiên


TS. NCV

Phòng Tối ưu và điều khiển
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc: 113, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474/ 113
Email: btkien AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Nơi sinh: Ninh Binh

- Đại học: Cử nhân toán học năm 1993

- Tiến sĩ: Tiến sĩ Toán học năm 2003

Chuyên ngành: Giải tích phi tuyến và Điều khiển Tối ưu


Các vị trí công tác đã qua
:

  • Giảng viên toán tại Trường Đại học Hoa Lư, Ninh Bình (1994-2003)
  • Giảng viên toán tại Trường Đại hoc Xây dựng, Hà Nội (2003-2012)
  • Nghiên cứu viên tại Phòng Tối ưu và Điều khiển, Viên Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (2012- tới nay)
  • Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Khoa Toán Ứng dụng, Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn, Đài Loan (2005-2008)
  • Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Khoa Toán, Đại học Quốc gia Pukyung, Hàn Quốc (2008-2009)
  • Nghiên cứu viên tại Khoa toán, Đại học Duisburg-Essen, Cộng Hòa Liên Bang Đức (2012-2014) do Quĩ Alexander von Humboldt tài trợ.
  • Trưởng phòng: 1/8/2016-


Các lĩnh vực quan tâm
: Giải tích biến phân, Giải tích phi tuyến, Bất đẳng thức biến phân, Điều khiển Tối ưu, Phương trình đạo hàm riêng.

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH


Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Huynh Khanh, Bùi Trọng Kiên, On the regularity of multipliers and second-order optimality conditions of KKT-type for semilinear parabolic control problems, Journal of Mathematical Analysis and Applications Volume 538, Issue 1, 1 October 2024, 128436, (SCI-E, Scopus)
2Bùi Trọng Kiên, Arnd Rösch, Nguyen Hai Son, Nguyen Van Tuyen , FEM for semilinear elliptic optimal control with nonlinear and mixed constraints, Journal of Optimization Theory and Applications 197 (2023), 130-173 2023, (SCI-E, Scopus).
3Bùi Trọng Kiên, N. Q. Tuan, Error Estimates for Approximate Solutions toSeminlinear Elliptic Optimal Control Problems with Nonlinear and Mixed Constraints, Numerical Functional Analysis and Optimization, 43 (2022), 1672-1706, (SCI-E, Scopus).
4T. D. Binh, Bùi Trọng Kiên, X. Qin, C.-F. Wen, Regularity of multipliers in second-order optimality conditions for semilinear elliptic control problems, Applicable Analysis: An International Journal, Volume 101, 2022, 5504-5516, (SCI-E, Scopus).
5Bùi Trọng Kiên, V. E. Fedorov, Tạ Duy Phượng, Optimal Control Problems Governed by Fractional Differential Equations with Control Constraints, SIAM Journal on Control and OptimizationVol. 60, No. 3, pp. 1732–1762, 2022.
6M. V. Plekhanova, G. D. Baibulatova, Bùi Trọng Kiên, Distributed control for semi-linear equations with Gerasimove- Caputo derivatives, CBΦY Mathematical, 28 (20221), 2
7Bùi Trọng Kiên, Nguyen Thi Thu Huong, Xiaolong Qin, Ching-Feng Wen, Jen-Chih Yao, Regularity of solutions to a distributed and boundary optimal control problem governed by semilinear elliptic equations, Journal of Mathematical Analysis and Appplications, 495 (2021), 124694, (SCI-E, Scopus).
8Bùi Trọng Kiên, Nguyen Quoc Tuan, Ching-Feng Wen, Jen-Chih Yao , L^{\infty} -Stability of a Parametric Optimal Control Problem Governed by Semilinear Elliptic Equations, Applied Mathematics & Optimization volume 84, pages 849–876 (2021), (SCI-E, Scopus).
9Bùi Trọng Kiên, Xiaolong Qin, Ching-Feng Wen, Jen-Chih Yao, Second-Order Optimality Conditions for Multiobjective Optimal Control Problems with Mixed Pointwise Constraints and Free Right End Point, SIAM Journal on Control and Optimization, 58 (2020), no. 4, 2658–2677, (SCI-E, Scopus).
10V.E. Fedorov, Tạ Duy Phượng, Bùi Trọng Kiên, K.V. Boyko, E.M. Izhberdeeva, A class of distributed order semilinear equations in banach spaces, Chelyabinsk Physical and Mathematical Journal 5 No. 3 (2020), 342-351.
11Bùi Trọng Kiên, Second-Order Optimality Conditions and Solution Stability to Optimal Control Problems Governed by Stationary Navier-Stokes Equations, Acta Mathematica Vietnamica, 44 (2019), Issue 2, pp 431–448, Scopus.
12Bùi Trọng Kiên, Jen Chih Yao, Semicontinuity of the solution set to a parametric optimal control problem, Applied Analysis and Optimization 2 (2018), 93--116.
13Bùi Trọng Kiên, N. V. Tuyen, J.- C. Yao, Second-order KKT optimality conditions for multi-objective optimal control problems, SIAM Journal on Control and Optimization, 56(2018), 4069--4097, SCI(-E); Scopus.
14Bùi Trọng Kiên, Jen Chih Yao, Local stability of solutions to parametric semilinear elliptic optimal control problems, Applied Analysis and Optimization 1 (2017), 361--379.
15Bùi Trọng Kiên, A. Rösch, D. Wachsmuth, Pontryagin’s Principle for Optimal Control Problem Governed by 3D Navier–Stokes Equations, Journal of Optimization Theory and Applications, 173 (2017), 30–55, SCI(-E); Scopus.
16Bùi Trọng Kiên, V. H. Nhu, N. H. Son, Second-Order Optimality Conditions for a Semilinear Elliptic Optimal Control Problem with Mixed Pointwise Constraints, Set-Valued and Variational Analysis 25 (2017) 177–210, SCI(-E); Scopus.
17N. H. Chieu, Bùi Trọng Kiên, N. T. Toan, Further results on subgradients of the value function to a parametric optimal control problem, Journal of Optimization Theory and Applications, 168 (2016), 785--801, SCI(-E); Scopus.
18N. H. Son, Bùi Trọng Kiên, A. Rösch, Second-Order Optimality Conditions for Boundary Control Problems with Mixed Pointwise Constraints, SIAM Journal on Optimization, 26(2016), 1912–1943, SCI(-E); Scopus.
19Bùi Trọng Kiên, Gue Myung Lee, Nguyen Hai Son, First- and Second-Order Necessary Optimality Conditions for Optimal Control Problems Governed by Stationary Navier–Stokes Equations with Pure State Constraints, Vietnam Journal of Mathematics 44 (2016) 103-131,Scopus.
20Bùi Trọng Kiên, V. H. Nhu, A. Rösch, Second-order necessary optimality conditions for a class of optimal control problems governed by partial differential equations with pure state constraints, Journal of Optimization Theory and Applications 165 (2015), 30–61, SCI(-E), Scopus.
21Bùi Trọng Kiên, V.H. Nhu, A. Rösch, Lower semicontinuity of the solution map to a parametric elliptic optimal control problem with  with mixed pointwise constraints. Optimization, 64 (2015), 1219-1238, SCI(-E), Scopus.
22Bùi Trọng Kiên, Nhu, V. H, Second-order necessary optimality conditions for a class of semilinear elliptic optimal control problems with mixed pointwise constraints. SIAM Journal on Control and Optimization 52 (2014), 1166–1202, SCI(-E); Scopus.
23Bùi Trọng Kiên, V. N. Nhu and N. H. Anh, Holder continuity of the solution map to an elliptic optimal control problem with mixed constraints, Taiwanese Journal of Mathematics, 17 (2013), 1245 - 1266, SCI(-E); Scopus.
24Bùi Trọng Kiên, Wong, N.-C.; Yao, J.-C., Necessary conditions for multiobjective optimal control problems with state constraints. Dyn. Contin. Discrete Impuls. Syst. Ser. B Appl. Algorithms 19 (2012), 431–446.
25Bùi Trọng Kiên, N. T. Toan, M. M. Wong and J. C. Yao, Lower semicontinuity of the solution set to a parametric optimal control problem,  SIAM Journal on Control and Optimization, 50 (2012), 2889 -- 2906, SCI(-E); Scopus.
26Bùi Trọng Kiên, G.M. Lee, An existence theorem for generalized variational inequalities with discontinuous and pseudomonotone operators. Nonlinear Anal: Theory, Methods & Applications 74 (2011), 1495–1500.
27Nguyen Thi Toan, Bùi Trọng Kiên, Continuity properties of the solution map to a parametric discrete optimal control problem. J. Nonlinear Convex Anal. 12 (2011), no. 3, 635–650.
28Nguyen Thi Toan, Bùi Trọng Kiên, Subgradients of the value function to a parametric optimal control problem. Set-Valued Var. Anal. 18 (2010), 183–203.
29Bùi Trọng Kiên, N. Q. Huy, N. C. Wong, On the solution existence of generalized vector quasi-equilibrium problems with discontinuous multifunctions. Taiwanese J. Math. 13 (2009), 2B, 757–775.
30Bùi Trọng Kiên, Wong, M.-M.; Wong, N. C.; Yao, J. C., Degree theory for generalized variational inequalities and applications. European J. Oper. Res. 192 (2009), 730–736.
31Bùi Trọng Kiên, Liou, Y. C.; Wong, N.-C.; Yao, J.-C., Subgradients of value functions in parametric dynamic programming. European J. Oper. Res. 193 (2009), 12–22.
32Bùi Trọng Kiên, M. M. Wong, N. C. Wong, J. C. Yao, Solution existence of variational inequalities with pseudomonotone operators in the sense of Brézis. J. Optim. Theory Appl. 140 (2009),  249–263.
33Bùi Trọng Kiên, Mu-Ming Wong, Ngai-Ching Wong, On the degree theory for general mappings of monotone type. J. Math. Anal. Appl. 340 (2008), 707–720.
34Bùi Trọng Kiên, Ngai Ching Wong, Jen-Chih Yao, Generalized vector variational inequalities with star-pseudomonotone and discontinuous operators. Nonlinear Anal.: Theory, Methods & Applications 68 (2008), 2859–2871.
35Bùi Trọng Kiên, N.C. Wong & J.C. Yao, On the solution existence of implicit quasivariational inequalities with discontinuous multifunctions. Optimization 57 (2008), 515–526.
36Bùi Trọng Kiên, N.-C. Wong, and J.-C. Yao, Necessary conditions for multiobjective optimal control problems with free end-time. SIAM J. Control Optim. 47 (2008), 2251–2274.
37Bùi Trọng Kiên, Jen-Chih Yao, Localization of generalized normal maps and stability of variational inequalities in reflexive Banach spaces. Set-Valued Anal. 16 (2008), 399–412.
38Bùi Trọng Kiên, Lower semicontinuity of the solution map to a parametric generalized variational inequality in reflexive Banach spaces. Set-Valued Anal. 16 (2008), 1089–1105.
39Lu-Chuan Ceng, Bùi Trọng Kiên, N. C. Wong, Convergence analysis of a hybrid relaxed-extragradient method for monotone variational inequalities and fixed point problems. Taiwanese J. Math. 12 (2008), 2549–2568.
40Bùi Trọng Kiên, J.-C. Yao, Nguyễn Đông Yên, On the solution existence of pseudomonotone variational inequalities, J. Glob Optim., 41 (2008), 135-145.
41Nguyễn Đông Yên, J.-C. Yao, Bùi Trọng Kiên, Covering properties at positive-order rates of multifunctions and some related topics, J. Math. Anal. Appl., 338 (2008), 467-478.
42Bùi Trọng Kiên, M. -M. Wong, On the solution stability of variational inequalities. J. Global Optim. 39 (2007),  101–111.
43Bùi Trọng Kiên, N. C. Wong, J. C. Yao, On the solution existence of generalized quasivariational inequalities with discontinuous multifunctions. J. Optim. Theory Appl. 135 (2007), 515–530.
44Bùi Trọng Kiên, On the lower semicontinuity of optimal solution sets. Optimization 54 (2005), 123–130.
45Bùi Trọng Kiên, Solution Sensitivity of Generalized Variational Inequalities and Continuity of Metric Projections, Ph.D. Thesis, Institute of Mathematics, Hanoi, Vietnam, 2003.
46Bùi Trọng Kiên, Hölder continuity of solutions to a parametric problem of the calculus of variations. Nonlinear Anal. Forum 8 (2003), 123–136.
47Bùi Trọng Kiên, The normalized duality mapping and two related characteristic properties of a uniformly convex Banach space. Acta Math. Vietnam. 27 (2002), 53–67.
48Bùi Trọng Kiên, On the metric projection onto a family of closed convex sets in a uniformly convex Banach space. Nonlinear Anal. Forum 7 (2002), 93–102
49Bùi Trọng Kiên, Solution sensitivity of a generalized variational inequality. Vietnam J. Math. 29 (2001), 97–113.
Tiền ấn phẩm
1IMH20170503, Bùi Trọng Kiên, N.H. Son, Existence of global strong solutions to the Navier-Stokes equations with large input data
2IMH20160601, Bùi Trọng Kiên, J. C. Yao, Semicontinuity of the solution map to a parametric optimal control problem