Nguyễn Thị Hồng


Ths. NCV

Phòng Tối ưu và điều khiển
Hướng nghiên cứu: Giải tích


Liên hệ
Phòng làm việc: 106, Nhà A5
Điện thoại: +84 4 37563474 / 106
Email: nthong AT math.ac.vn

Nơi sinh:  Trực Ninh- Nam Định

Quá trình đào tạo

  • Năm 2008 tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Hà Nội
  • Năm 2011 tốt nghiệp Cao học tại Đại học Sư Phạm Hà Nội


Các lĩnh vực quan tâm:
Lý thuyết điều khiển

 

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

 

Danh sách gần đây
1Do Duc Thuan, Nguyễn Thị Hồng, Controllability radii of linear neutral systems under structured perturbations, International Journal of Control, 2016,1-18.
2Nguyễn Khoa Sơn, Do Duc Thuan, Nguyễn Thị Hồng, Radius of approximate controllability of linear retarded systems under structured perturbations, Systems & Control Letters, 84 (2015), 13–20.