Nguyễn Thị Hồng


ThS

Phòng Tối ưu và điều khiển
Hướng nghiên cứu: Giải tích


Liên hệ
Phòng làm việc: 108, Nhà A5
Điện thoại: +84 024 37563474 / 108
Email: nthong AT math.ac.vn

Nơi sinh: Trực Ninh- Nam Định

Quá trình đào tạo

  • Năm 2008 tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Hà Nội
  • Năm 2011 tốt nghiệp Cao học tại Đại học Sư Phạm Hà Nội

Các lĩnh vực quan tâm: Lý thuyết điều khiển

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Do Duc Thuan, Nguyễn Thị Hồng, Controllability radii of linear neutral systems under structured perturbations, International Journal of Control, 91( 2016), 1-18, SCI(-E); Scopus.
2Nguyễn Khoa Sơn, Do Duc Thuan, Nguyễn Thị Hồng, Radius of approximate controllability of linear retarded systems under structured perturbations, Systems & Control Letters, 84 (2015), 13–20, SCI(-E), Scopus.
Tiền ấn phẩm
1Nguyễn Khoa Sơn, Nguyễn Thị Hồng, On Structured Distance to Uncontrollability of General Linear Retarded Systems, to appear Acta Mathematica Vietnamica