Nguyễn Thị Vân Hằng


TS

Phòng Tối ưu và điều khiển
Hướng nghiên cứu: Lý thuyết tối ưu, Giải tích lồi, Giải tích biến phân


Liên hệ
Phòng làm việc: 210,Nhà A5
Điện thoại: +84 024 37563474 / 210
Email: ntvhang AT math.ac.vn

Lí lịch khoa học

  • 2020: Tiến sĩ, Đại học Wayne State, Detroit, Michigan, Hoa Kỳ
  • 2009: Đại học, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Hà Nội
  • 2011: Thạc sĩ, Đại học Limoges, Limoges, Pháp

Thời gian công tác bắt đầu công tác tại Viện : 8/2011

Các lĩnh vực quan tâm: Lý thuyết tối ưu, Giải tích lồi, Giải tích biến phân


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH


Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Nguyễn Thị Vân Hằng, M. Ebrahim Sarabi, A chain rule for strict twice epi-differentiability and its applications, SIAM Journal on Optimization, 34 (2024), 918—945, (SCI-E, Scopus).
2Nguyễn Thị Vân Hằng, Woosuk Jung, Ebrahim Sarabi, Role of Subgradients in Variational Analysis of Polyhedral Functions, Journal of Optimization Theory and Applications, Volume 200 (2024), pages 1160–1192, (SCI-E, Scopus).
3Nguyễn Thị Vân Hằng, Boris S. Mordukhovich, M. Ebrahim Sarabi, Augmented Lagrangian method for second-order cone programs under second-order sufficiency, Journal of Global Optimization 82 (2022), 51-81, (SCI-E, Scopus).
4Nguyễn Thị Vân Hằng, M. Ebrahim Sarabi, Local convergence analysis of Augmented Lagrangian methods for piecewise linear-quadratic composite optimization problems, SIAM Journal on Optimization, Vol. 31 (2021), 2665-2694, (SCI-E, Scopus, Preprint: download here).
5Nguyễn Thị Vân Hằng, Boris. S. Mordukhovich, M. Ebrahim Sarabi, Second-order variational analysis in second-oder cone programming, Mathematical Programming 180 (2020), 75-116. (SCI-E, Scopus).
6Nguyễn Thị Vân Hằng, Jen-Chih Yao, Sufficient conditions for error bounds of difference functions and applications, Journal of Global Optimization, 66 (2016), 439–456, SCI(-E); Scopus.
7Nguyễn Thị Vân Hằng, Nguyễn Đông Yên, On the Problem of Minimizing a Difference of Polyhedral Convex Functions Under Linear Constraints, Journal of Optimization Theory and Applications, 171 (2016), 617–642, SCI; Scopus.
8Nguyễn Thị Vân Hằng, Nguyễn Đông Yên, Optimality conditions and stability analysis via the Mordukhovich subdifferential, Numerical Functional Analysis and Optimization, 36 (2015), 364 - 386, SCI(-E), Scopus.
9Nguyễn Thị Vân Hằng, The penalty functions method and multiplier rules based on the Mordukhovich subdifferential. Set-Valued and Variational Analysis 22 (2014), 299-321, SCI(-E); Scopus.
Tiền ấn phẩm
1IMH20231101, Nguyễn Thị Vân Hằng, M. Ebrahim Sarabi, Smoothness of subgradient mappings and its applications in parametric optimization, preprint arxiv.
2IMH20230702, Nguyễn Thị Vân Hằng, M. Ebrahim Sarabi, Convergence of Augmented Lagrangian Methods for Composite Optimization Problems, preprints arxiv