Đinh Nho Hào


GS. TSKH. NCVCC.

Phòng Phương trình vi phân
Hướng nghiên cứu: Bài toán ngược và bài toán đặt không chỉnh


Liên hệ
Phòng làm việc: 306, Nhà A5
Điện thoại: +84 24 37563474 / 306
Email: hao AT math.ac.vn
Trang web cá nhân: https://sites.google.com/site/dinhnhohao13/

Lý lịch khoa học

  • Đại học: 1978-1983, ĐHTH Baku,Azerbaijan
  • Tiến sĩ: 1991, Freie Universität Berlin, CHLB Đức
  • Tiến sĩ khoa học: 1996, Universität Siegen, CHLB Đức
  • Phó giáo sư: 2003
  • Giáo sư: 2009

Thành viên Ban biên tập các tạp chí

Các lĩnh vực quan tâm: Phương trình đạo hàm riêng, Bài toán ngược và bài toán đặt không chỉnh cho phương trình đạo hàm riêng, Điều khiển tối ưu, Xử lý ảnh, Giải tích số.

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Đinh Nho Hào, Nguyen Thi Ngoc Oanh, Determination of the initial condition in parabolic equations from integral  observations, Inverse Problems in Science and Engineering, 25 (2017), 1138--1167.
2N.Y. Aksoy, Đinh Nho Hào, G. Yagubov, Finite Difference Method for an Optimal Control Problem for a nonlinear Schro"dinger equation, Numerical Functional Analysis and Optimization, 38 (2017), 799-817.
3Đinh Nho Hào, Bui Viet Huong, Nguyen Thi Ngoc Oanh, Phan Xuan Thanh, Determination of a term in the right-hand side of parabolic equations, Journal of Computational and Applied Mathematics, 309 (2017), 28–43.
4Đinh Nho Hào, Nguyen Thi Ngoc Oanh, Determination of the initial condition in parabolic equations from boundary observations. Journal of Inverse and Ill-posed Problems, 24 (2016), 195–220.
5Pham Quy Muoi, Đinh Nho Hào, Peter Maass, Michael Pidcock, Descent gradient methods for nonsmooth minimization problems in ill-posed problems, Journal of Computational and Applied Mathematics, 298 (2016), 105–122.
6Đinh Nho Hào, Bui Viet Huong, Phan Xuan Thanh, D. Lesnic, Identification of nonlinear heat transfer laws from boundary observations. Applicable Analysis, 94 (2015), 1784–1799.
7Đinh Nho Hào, Nguyen Van Duc, A non-local boundary value problem method for semi-linear parabolic equations backward in time. Appl. Anal. 94 (2015), 446-463.
8Đinh Nho Hào, Nguyen Van Duc and Nguyen Van Thang, Stability estimates for Burgers-type equations. J. Inverse Ill-Posed Probl. 23(2015), 41-49.
9Đinh Nho Hào, Phan Xuan Thanh and D. Lesnic, Determination of the ambient temperature in transient heat conduction. IMA J. Appl. Math. 80(2015), 24-46.
10Đinh Nho Hào, Tran Nhan Tam Quyen, Finite element methods for coefficient identification in an elliptic equation. Appl. Anal. 93 (2014), 1533–1566.
11Đinh Nho Hào, Phan Xuan Thanh, Lesnic, D., Ivanchov, M, Determination of a source in the heat equation from integral observations. J. Comput. Appl. Math. 264 (2014), 82–98.
12Đinh Nho Hào, Phan Xuan Thanh and D. Lesnic, Determination of the heat transfer coefficients in transient heat conduction, Inverse Problems, 9 (2013).
13Đinh Nho Hào, Pham Quy Muoi, Peter Maass and Michael Pidcock, Semismooth Newton and quasi-Newton methods in weighted $\ell ^{1}$-regularization,  J. Inverse Ill-Posed Probl., 21 (2013), 665 - 693.
14Đinh Nho Hào, Lã Hữu Chương, D. Lesnic, Heuristic regularization methods for numerical differentiation  Comput. Math. Appl., 63 (2012), 816 -- 826.
15Đinh Nho Hào, Phan Xuan Thanh, D. Lesnic and B. T. Johansson, A boundary element method for a multi-dimensionalinverse heat conduction problem,  Inter. J. Computer Maths. , 89 (2012), 1540 -- 1554.
16Đinh Nho Hào, Tran Nhan Tam Quyen, Convergence rates for total variation regularization of coefficient identification problems in elliptic equations II,  J. Math. Anal. Appl., 388 (2012), 593 --616.
17Đinh Nho Hào, Tran Nhan Tam Quyen, Convergence rates for Tikhonov regularization of a two-coefficient identification problem in an elliptic boundary value problem,  Numer. Math., 120 (2012), 45 -- 77.
18Đinh Nho Hào, Nguyen Van Duc, Regularization of backward parabolic equations in Banach spaces,  Inverse Ill-Posed Probl. 20 (2012), 745 - 763.
19Đinh Nho Hào, N. T. Thanh and H. Sahli, Detection and characterization of buried landmines using infrared thermography,  Inverse Problems in Science and Engineering  19 (2011), 281 -- 307.
20Đinh Nho Hào, N. T. Thanh and H. Sahli, Passive infrared technique  for buried object detection and classification. In:  The 8th IEEE Workshop on Object Tracking and Classification Beyond the Visible Spectrum, 2011, DOI: 10.1109/CVPRW.2011.5981879, (ISBN: 978-1-4577-0529-8).
21Đinh Nho Hào, N. T. Thanh and H. Sahli, Thermal infrared technique for landmine detection: Mathematical formulation and methodsActa Math. Vietnamica  36 (2011), 469 -- 504.
22Đinh Nho Hào, T. N. T. Quyen, Convergence rates for total variation regularization of coefficient identification problems in elliptic equations I,  Inverse Problems  27 (2011), 075008, 28pp.
23Đinh Nho Hào, N. V. Duc, Stability results for backward parabolic equations with time-dependent coefficients, Inverse Problems  27 (2011), 025003, 20pp.
24Đinh Nho Hào, Pham Minh Hien, T. Johansson and D. Lesnic, A variational method for a Cauchy problem for elliptic equations, Journal of Algorithms and Computational Technology,  4 (2010), 89 -- 119.
25Đinh Nho Hào, T. N. T. Quyen, Convergence rates for Tikhonov regularization of coefficient identification problems in Laplace-type equations,  Inverse Problems, 26 (2010), 23p.
26Đinh Nho Hào, N. V. Duc and D. Lesnic, Regularization of parabolic equations backward in time by a non-local boundary value problem method, IMA J. Applied Mathematics, 75 (2010), 291 -- 315.
27Nguyễn Trung Thành, Đinh Nho Hào, H Sahli, Infrared thermography for landmine detection. In R. Hammoud (Editor). Applied Perception in Thermal-Infrared Imagery. Springer – Verlag 2009, 3 - 36.
28Đinh Nho Hào, M. Alrefaya, H.Sahli and I. Vanhamel, A nonlinear probabilistic curvature motion filter for positron emission tomography images, Lecture Notes in Computer Science, 5567 (2009), 212-223.
29Đinh Nho Hào, Nguyễn Trung Thành and H. Sahli, Splitting-based conjugate gradient for a multi-dimensional inverse heat conduction problem, Journal of Computational and Applied Mathematics, 232 (2009), 361-377.
30Đinh Nho Hào, Nguyen Van Duc and D. Lesni, A non-local boundary value problem method for the Cauchy problem for elliptic equations, Inverse Problems, 25 (2009),  055002, 27pp.
31Đinh Nho Hào, Nguyen Van Duc, Stability results for the heat equation backward in time, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 353 (2009), 627-641.
32Nguyễn Trung Thành, H Sahli, Đinh Nho Hào, Infrared thermography for buried landmine detection: inverse problem setting. IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing 46 (2008), 3977 - 4004.
33Đinh Nho Hào, Nguyễn Trung Thành, H Sahli, Numerical solution of multi-dimensional inverse heat conduction problem by a splitting-based conjugate gradient method, Journal of Physics: Conference Series 135 (2008), 1 – 8.
34Đinh Nho Hào, N. V. Duc and H. Sahli, A non-local boundary value problem method for parabolic equations backward in time, J. Math. Anal. Appl. 345 (2008), 805 - 815.
35N. T. Thanh, H. Sahli, Đinh Nho Hào, Estimation of piecewise constant coefficients of parabolic equations: applications to the detection of buried objects, Inverse Probl. Sci. Eng. 16 (2008), 903 - 925.
36Nguyễn Trung Thành, H Sahli, Đinh Nho Hào, Finite difference methods and validity of a thermal model for landmine detection with soil property estimation. IEEE Trans. Geoscience and Remote Sensing 45 (2007), 656 - 674.
37Đinh Nho Hào, Pham Minh Hien and H Sahli, Stability results for a Cauchy problem for an elliptic equation, Inverse Problems 23 (2007), N0 1, 421 - 461.
38H.-J. Reinhardt, Đinh Nho Hào, J. Frohne, F.-T. Suttmeier, Numerical solution of inverse heat conduction problems in two spatial dimensions, J. Inverse Ill-Posed Probl. 15 (2007),  181 - 198.
39Đinh Nho Hào, N. T. Thanh and H. Sahli, Numerical solution to a non-linear parabolic boundary control problem. In: Advances in deterministic and stochastic analysis, 115 - 129, World Sci. Publ., Hackensack, NJ, 2007.
40L. X. Yang, Đinh Nho Hào, and H. Sahli, Motion estimation by hybrid diffusion: theory and implementation, J. Inverse Ill-Posed Probl. 14 (2006), 307 - 330.
41Đinh Nho Hào, H. Sahli, Stable analytic continuation by mollification and the fast Fourier transform. In: Methods of complex and Clifford analysis, 143 - 152, SAS Int. Publ., Delhi, 2004.
42Đinh Nho Hào, H. Sahli, On a class of severely ill-posed problems, Vietnam J. Math. 32 (2004), Special Issue, 143 - 152.
43Đinh Nho Hào, L. Van Kempen, G. Hislop, T. Tang and H. Sahli, A comparison of GPR reconstruction techniques. In: The tenth International Conference on Ground Penetrating Radar (GPR 2004), 345 - 348, Delft, The Netherlands, 2004.
44Đinh Nho Hào, H.-J. Reinhardt, A generalization of Beck's method for inverse heat conduction problems. In: Abstract and applied analysis, 287 - 303, World Sci. Publishing, River Edge, NJ, 2004.
45Đinh Nho Hào, A variational method for a domain identification problem for a parabolic equation. In: Abstract and applied analysis, 125 - 138, World Sci. Publishing, River Edge, NJ, 2004.
46 Le Thi Hoai, Pham Dinh, Đinh Nho Hào, An, Tao, On the ill-posedness of the trust region subproblem,  J. Inverse Ill-Posed Probl. 11 (2003), 545 - 577.
47Đinh Nho Hào, Pham Minh Hien, Stability results for the Cauchy problem for the Laplace equation in a strip, Inverse Problems 19 (2003), 833 - 844.
48Le Thi Hoai An, Pham Dinh Tao, Đinh Nho Hào, Solving an inverse problem for an elliptic equation by d.c. programming, J. Global Optim. 25 (2003), 407 - 423.
49L. T. H. An, P. D. Tao, Đinh Nho Hào, Towards Tikhonov regularization of non-linear ill-posed problems: a dc programming approach, C. R. Math. Acad. Sci. Paris 335 (2002), 1073 - 1078.
50L. Marin, Đinh Nho Hào, D. Lesnic, Conjugate gradient-boundary element method for the Cauchy problem in elasticity, Quart. J. Mech. Appl. Math. 55 (2002), 227 - 247.
51Đinh Nho Hào, H.-J. Reinhardt, A. Schneider, Numerical solution to a sideways parabolic equation, Internat. J. Numer. Methods Engrg. 50 (2001), N0 5, 1253 - 1267.
52Đinh Nho Hào, M. T. Thu, Stability results for fractional differentiation. Appl. Anal. 76 (2000), 249 - 260.
53Đinh Nho Hào, D. Lesnic, The Cauchy problem for Laplace's equation via the conjugate gradient method. IMA J. Appl. Math. 65 (2000), 199 - 217.
54Hans Jürgen Reinhardt, Houde Han, Đinh Nho Hào, Stability and regularization of a discrete approximation to the Cauchy problem for Laplace's equation. SIAM J. Numer. Anal. 36 (1999), 890 - 905.
55Đinh Nho Hào, H.-J. Reinhardt and Y. Jarny, A variational method for multi-dimensional inverse heat conduction problems. Matimyas Matematika August 1998, 48 - 56.
56Đinh Nho Hào, H.-J. Reinhardt, Gradient methods for inverse heat conduction problems. Inverse Problems in Engineering 6 (1998), 177 - 211.
57Đinh Nho Hào, Methods for inverse heat conduction problems. 249 pages. Peter Lang, Frankfurt am Main - Bern - New York - Paris, 1998.
58Đinh Nho Hào, H.-J. Reinhardt, On the numerical solution of inverse heat conduction problems by gradient methods. In: Theory and Practice ASME, D. Delaunay, Y. Jarny, K. A. Woodbury (eds.), Inverse Problems in Engineering. New York, 1998, 385 - 392.
59Đinh Nho Hào, H.-J. Reinhardt, On a sideways parabolic equation. Inverse Problems 13 (1997), 297 - 309.
60Đinh Nho Hào, A mollification method for a noncharacteristic Cauchy problem for a parabolic equation. J. Math. Anal. Appl. 199 (1996), 873 - 909.
61Đinh Nho Hào, H.-J. Reinhardt, Recent contributions to linear inverse heat conduction problems. J. Inverse and Ill-Posed Problems 4 (1996), 23 - 32.
62H.-J. Reinhardt, Đinh Nho Hào, A sequential conjugate gradient method for the stable numerical solution to inverse heat conduction problems. Inverse Problems in Engineering 2 (1996), 263 - 272.
63Đinh Nho Hào, Introduction to partial differential equations. University of Siegen, Summer 1996, 106 pages.
64Đinh Nho Hào, H.-J. Reinhardt, Stable numerical solution to linear inverse heat conduction problems by the conjugate gradient methods. J. Inverse and Ill-Posed Problems 3 (1995), 447 - 467.
65Đinh Nho Hào, A Schneiders and H -J Reinhardt, Regularization of a noncharacteristic Cauchy problem for a parabolic equation. Inverse Problems 11 (1995), 1247 - 1263.
66Đinh Nho Hào, H.-J. Reinhardt and A. Schneider, Stable approximation of fractional derivatives of rough functions. BIT 35 (1995), 488 - 503.
67Đinh Nho Hào, Determination of a coefficient in an elliptic partial differential equation. J. Inverse and Ill-Posed Problems 3 (1995), 11 - 20.
68Đinh Nho Hào, On some linear inverse heat conduction problems. SEA Bull. Math. 19 (1995), 51 - 58.
69Đinh Nho Hào, HJ Reinhardt, Efficient numerical solution to inverse heat conduction problems. In: Proceedings of the 1995 Design Engineering Technical Conferences, Vol. 3 - Part C, ASME, New York, 1995, 917 - 922.
70Đinh Nho Hào, Stability results on a non-characteristic Cauchy problem for a parabolic equation. In: Proceedings of inverse Problems with Applications to Geophysics, Industry, Medicine and Technology. Ho Chi Minh City Math. Consortium 1995, 71 - 82.
71Đinh Nho Hào, A noncharacteristic Cauchy problem for linear parabolic equations I: solvability. Math. Nachr. 171 (1995), 177 - 206.
72Đinh Nho Hào, H.-J. Reinhardt, Towards linear inverse heat conduction problems. In: Proceedings of the HERMIS 1994. Hellenic Math. Soc. Athens 1994, 101 - 110.
73Đinh Nho Hào, H.-J. Reinhardt and F. Seiffarth, Approximate solutions of illposed Cauchy problems for parabolic equations. In: FOMAAS, H. A. Eschenauer et al. (eds.) Fortschrittsbericht 1992-1994, University of Siegen- 1994, 126 - 144.
74H.-J. Reinhardt, Đinh Nho Hào, Sequential approximation to nonlinear inverse heat conduction problems. Math. Comput. Modelling 20 (1994), 189 - 200.
75Đinh Nho Hào, H. -J. Reinhardt & F. Seiffarth, Stable fractional numerical differentiation by mollification. Numer. Funct. Anal. Optim. 15 (1994), 635 - 659.
76Đinh Nho Hào, A mollification method for ill-posed problems. Numer. Math. 68 (1994), 469 - 506.
77Đinh Nho Hào, A noncharacteristic Cauchy problem for linear parabolic equations and related inverse problems I: solvability. Inverse Problems 10 (1994), 295 - 315.
78Tran Duc Van, Đinh Nho Hào, Differential operators of infinite order with real arguments and their applications, World Scientific Publishing Co., Inc., River Edge, NJ, 240 pages, 1994.
79Đinh Nho Hào, A noncharacteristic Cauchy problem for linear parabolic equations and related inverse problems II: a variational method. Pitman Res. Notes in Maths 263 (1992), 43 - 56.
80Đinh Nho Hào, A noncharacteristic Cauchy problem for linear parabolic equations III: a variational method and its approximation schemes. Numer. Funct. Anal. Optim. 13 (1992), 565 - 583.
81Đinh Nho Hào, A noncharacteristic Cauchy problem for linear parabolic equations II: a variational method. Numer. Funct. Anal. Optim. 13 (1992), 541 - 564.
82Đinh Nho Hào, Regularization of a noncharacteristic Cauchy problem for the heat equation. Math. Methods Appl. Sci. 15 (1992), 537 - 545.
83Đinh Nho Hào, T. D. Van and R. Gorenflo, Towards the Cauchy problem for the Laplace equation. Banach Center Publ. 27 (1992), 111 - 128.
84Tran Duc Van, Đinh Nho Hào, Pseudodifferential operators with real analytic symbols and approximation methods for pseudodifferential equations. Math. Methods Appl. Sci. 15 (1992), 239 - 264.
85Tran Duc Van, Đinh Nho Hào, Trinh Ngoc Minh, Rudolf Gorenflo, On the Cauchy problems for systems of partial differential equations with a distinguished variable. Numer. Funct. Anal. Optim. 12 (1991), 213 - 236.
86Đinh Nho Hào, Gorenflo, R., A noncharacteristic Cauchy problem for the heat equation. Acta Appl. Math. 24 (1991), 1 - 27.
87Đinh Nho Hào, Gorenflo, R., An ill-posed problem for the heat equation. Z. Angew. Math. Mech. 71 (1991), 759 - 762.
88Đinh Nho Hào, Tran Duc Van and R. Gorenflo, Approximating the solution to the Cauchy problem and the boundary value problem for the Laplace equation. In: Theory and Practice of Geophysical Data Inversion (eds.: A. Vogel et al.), Vieweg & Sohn, Braunschweig/Wiesbaden, 1990, 35 - 48.
89Đinh Nho Hào, Notes on the Benjamin-Bona-Mahony equation. Appl. Anal. 35 (1990), 221 - 246.
90Đinh Nho Hào, Notes on a nonlinear dispersive equation. Z. angew. Math. Mech. 70 (1990), 627 - 628.
91Đinh Nho Hào, Finite difference method for an optimal control problem of quantum processes. Acta Math. Vietnam. 14 (1989), 3 - 11.
92Đinh Nho Hào, Approximating an optimal control problem of quantum processes by the finite element method. Acta Math. Vietnam. 12 (1987), 135 - 146.
93Đinh Nho Hào, Optimal control of quantum processes. Avtomatika i Telemechanika 2 (1986), 14 - 21. Eng. Transl.: "Automat. Remote Control" 47 (1986), N0 2, 162 - 168 (in Russian).
94Đinh Nho Hào, On a control problem for the Schrodinger equation. In: "Numerical Methods and Computers", M. M. Gasimov and A. D. Iskenderov (eds.), Baku State Univ. Press, 1982, 58-63 (in Russian).