Nguyễn Việt Dũng


PGS. TS. NCVCC

Cộng tác viên
Hướng nghiên cứu: Tôpô và tổ hợp của sắp xếp các siêu phẳng, tôpô của các không gian cấu hình, tôpô đại số


Liên hệ
Phòng làm việc: 613, Nhà A6
Điện thoại: +84 24 37563474
Email: vietdung AT math.ac.vn

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

 

Danh sách gần đây
1Nguyễn Việt Dũng, Nguyen Van Ninh, The higher topological complexity of configuration spaces of odd-dimensional spheres, Proceedings of the 5th Franco-Japanese-Vietnamese Symposium on Singularities} (2020), 167-183.
2Nguyễn Việt Dũng, Nguyen Van Ninh, The Higher Topological Complexity of Complement of Fiber Type Arrangement, Acta Mathematica Vietnamica, 42 (2017), 249–256, Scopus.
3Nguyễn Việt Dũng, Tran Quoc Cong, The Homotopy Type of the Complement to a System of Complex Lines in $\mathbb C^2$, Vietnam Journal of Mathematics,  42(2014), 365-375, Scopus.
4Nguyễn Việt Dũng, A model for homotopy type of the complement. Dedicated to the memory of Le Van Thiem (Hanoi, 1998). Acta Math. Vietnam. 27 (2002), 289 - 295.
5Nguyễn Việt Dũng, Homotopy of configuration spacesVietnam J. Math. 30 (2002), 97 - 102.
6Nguyễn Việt Dũng, Braid monodromy of the complex line arrangements, Kodai Math. J. 22 (1999), 46 - 55.
7Nguyễn Việt Dũng, The topology of configuration spaces of type B. Ph.D. Dissertation, Hanoi Institute of Mathematics, 1997.
8Nguyễn Việt Dũng, Hà Huy Vui, The fundamental group of complex hyperplanes arrangements. Acta Math. Vietnam. 20 (1995), 31 - 41.
9Nguyễn Việt Dũng, On the fundamental group of the complement of arrangements. Kodai Math. J. 17 (1994), 428 - 431.
10Nguyễn Việt Dũng, The fundamental group of complexified real arrangements. Ann. Sci. Math. Québec 18:2 (1994), 157 - 167.
11Nguyễn Việt Dũng, The modulo 2 cohomology algebra of wreath products Σ∞≀X, In: Proceedings of Barcelona Algebraic Topology Conference. Springer Lect. notes in Math. 1509 (1990), 115 - 119.
12Nguyễn Việt Dũng, Note on the structure of cocommutative coalgebras. Acta Math. Vietnam. 17 (1992), 3 - 9.
13Nguyễn Việt Dũng, The mod 2 equivariant cohomology algebras of finite configuration spaces of type B. Proc. of the 3rd Vietnamese Congress of Mathematicians 2 (1985), 210 - 215.
14Nguyễn Việt Dũng, The fundamental groups of the spaces of regular orbits of affine Weyl groups. Topology 22:4 (1983), 425 - 435.