Ngô Trung Hiếu


TS

Phòng Lý thuyết số
Hướng nghiên cứu: automorphic forms, L-functions, quantum modular forms, sieve methods


Liên hệ
Phòng làm việc: 307, Nhà A5
Điện thoại:
Email: nthieu AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

  • Ðại học: 2006, Đại học Quốc gia Singapore, Singapore
  • Thạc sĩ: 2007, Đại học Oxford, Anh
  • Tiến sĩ: 2014, Đại học Michigan, Ann Arbor, Mỹ

Chuyên ngành: Đại số - Lý thuyết số

Danh sách gần đây
1Dung M. Ha, Ngô Trung Hiếu, Expanders on matrices over a finite chain ring, II, SIAM Journal on Discrete Mathematics 37 (2023), no. 3, 1587--1609, (SCI-E, Scopus).
2Dung M. Ha, Ngô Trung Hiếu, Expanders on matrices over a finite chain ring, I International Journal of Mathematics 34 (2023), no. 7, 2350034, (SCI-E, Scopus).