Đoàn Nhật Minh


TS

Phòng Hình học và tô-pô
Hướng nghiên cứu: Hình học hyperbolic, Tôpô hình học


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 103, Nhà A5. Viện Toán học
Điện thoại:
Email: dnminh AT math.ac.vn
Trang web cá nhân: https://sites.google.com/view/dnminh/homepage?authuser=0

Nơi sinh: Thái Bình

Lý lịch khoa học

  • Ðại học: 2016, Đại học Sư Phạm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Thạc sĩ: 2017, Đại học Nice Sophia Antipolis, Pháp
  • Tiến sĩ: 2022, Đại học Luxembourg, Luxembourg

Chuyên ngành: Hình học hyperbolic, Tôpô hình học

Các vị trí công tác đã qua:

  • 01/2022 - nay: Nghiên cứu viên, Viện Toán Học, Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam
  • 01/2024 - 01/2026: Nghiên cứu viên sau tiến sĩ, Đại học quốc gia Singapore (NUS)

Các lĩnh vực quan tâm: Các tính chất của đường trắc địa và các đẳng thức hình học trên các mặt hyperbolic, hình học của các nhóm con đồng dư của nhóm modular.

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách gần đây
1Đoàn Nhật Minh, Hugo Parlier, Ser Peow Tan, Measuring Pants. Transactions of the American Mathematical Society. 376 (2023), 5281-5306, (SCI-E, Scopus).
2Đoàn Nhật Minh, Geometric filling curves on punctured surfaces. Glasgow Mathematical Journal, Volume 65, Issue 2, May 2023, pp. 383 - 400, (SCI-E, Scopus).