Nguyễn Năng Thiều


TS

Phòng Giải tích số và tính toán khoa học
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 212, Nhà A5, Viện Toán học
Điện thoại:
Email: nnthieu AT math.av.vn

Lý lịch khoa học


Năm sinh:
1991


Nơi sinh
: Vĩnh Phúc

  • 2013: Ðại học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • 2021: Tiến sĩ, 2021, Đại học Limoges, Limoges, Pháp

Chuyên ngành: Toán Ứng dụng


Các vị trí công tác đã qua
:

  • 2022 - nay: Nghiên cứu viên, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • 2022 - nay: Nghiên cứu sau tiến sĩ, Đại học bang New York - Hàn Quốc (SUNY Korea)


Các lĩnh vực quan tâm
: Tối ưu, điều khiển tối ưu, giải tích không trơn, hệ động lực, bất đẳng thức biến phân, giải tích số và tính toán khoa học


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách gần đây
1Samir Adly, Nguyễn Năng Thiều, Existence of solutions for a Lipschitzian vibro-impact problem with time-dependent constraints, Fixed Point Theory and Algorithms for Sciences and Engineering volume 2022, Article number: 3 (2022), (Scopus).