Nguyễn Năng Thiều


TS

Phòng Giải tích số và tính toán khoa học
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 212, Nhà A5, Viện Toán học
Điện thoại:
Email: nnthieu AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học


Năm sinh:
1991


Nơi sinh
: Vĩnh Phúc

  • 2013: Ðại học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • 2021: Tiến sĩ, 2021, Đại học Limoges, Limoges, Pháp

Chuyên ngành: Toán Ứng dụng


Các vị trí công tác đã qua
:

  • 2022 - nay: Nghiên cứu viên, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • 2022 - nay: Nghiên cứu sau tiến sĩ, Đại học bang New York - Hàn Quốc (SUNY Korea)


Các lĩnh vực quan tâm
: Tối ưu, điều khiển tối ưu, giải tích không trơn, hệ động lực, bất đẳng thức biến phân, giải tích số và tính toán khoa học


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách gần đây
1Nguyễn Ngọc Luân, Nguyễn Mậu Nam, Nguyễn Năng Thiều, Nguyễn Đông Yên, Relationships between polyhedral convex sets and generalized polyhedral convex sets, Journal of Optimization Theory and Applications, 199 (2023), 766-786, (SCI-E, Scopus).
2Nguyễn Năng Thiều, Solution properties of convex sweeping processes with velocity constraints, Applicable Analysis, 102 (2023) - Issue 10, (SCI-E, Scopus)
3 Samir Adly, Nguyễn Năng Thiều, Nguyễn Đông Yên, Convex and Nonconvex Sweeping Processes with Velocity Constraints: Well-Posedness and Insights, Applied Mathematics & Optimization volume 88, Article number: 45 (2023), (SCI-E, Scopus).
4Samir Adly, Nguyễn Năng Thiều, Existence of solutions for a Lipschitzian vibro-impact problem with time-dependent constraints, Fixed Point Theory and Algorithms for Sciences and Engineering volume 2022, Article number: 3 (2022), (Scopus).
5Nguyễn Khoa Sơn, Nguyễn Năng Thiều, Nguyễn Đông Yên, On the solution existence for prox-regular perturbed sweeping processes, Journal of Nonlinear and Variational Analysis 5 (2021), no. 6, 851-863. (SCI-E, Scopus, Preprint: download here).
6Nguyễn Năng Thiều, Some differential estimates in linear programming, Acta Mathematica Vietnamica 41 (2016), no. 2, 243-249, (Scopus).
Tiền ấn phẩm
1IMH20221203, Tan H. Cao, Nilson Chapagain, Kangmin Cho, Jinwoo Choi, Sinae Hong, Abhishek Kafle, Haejoon Lee, Hansol Lim, Biniam Markos, Jiung Seo, Phung Ngoc Thi, Nguyễn Năng Thiều, Optimal control of several motion models, preprint arXiv