Đỗ Duy Hiếu


TS

Phòng Cơ sở toán học của tin học
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng Đào tạo, Nhà A6
Điện thoại:
Email:

Danh sách gần đây
1 Dang Tien Dat, Đỗ Duy Hiếu, Phan Thị Hà Dương, Community detection in directed graphs using stationary distribution and hitting times methods, Social Network Analysis and Mining volume 13, Article number: 80 (2023).
2Đỗ Duy Hiếu, On two-variable expanders over finite rings, European Journal of Mathematics volume 9, Article number: 10 (2023).
3Đỗ Duy Hiếu, Phan Thị Hà Dương, Detecting communities in large networks using the extended Walktrap algorithm, 2022 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF), pp. 100-105, doi: 10.1109/RIVF55975.2022.10013880.
4Le Xuan Hung, Đỗ Duy Hiếu, Ngô Đăc Tân, Vertex-disjoint cycles of different lengths in multipartite tournaments, Discrete Mathematics, 345, Issue 6 (2022), Article 112819, (SCI-E, Scopus).
5Đỗ Duy Hiếu, Pham Van Thang, Distinct distances on regular varieties over finite fields, Journal of Number Theory, 173 (2017), 602–613, (SCI-E, Scopus).
6Lê Anh Vinh, Đỗ Duy Hiếu, On volume set of boxes in finite spaces, Indiana University Mathematics Journal, 65 (2016), 2125–2136.
7Ngoc Dai Nguyen, Minh Hai Nguyen, Đỗ Duy Hiếu, Anh Vinh Le, Integral Cayley graphs generated by distance sets in vector spaces over finite fields. Electronics Journal of Combinatoric, 20(1) (2013), #P29. (SCI-E).
8Đỗ Duy Hiếu, Lê Anh Vinh, On distance sets and product sets in vector spaces over finite rings. Michigan Mathematical Journal, 62 (2013). 779– 792.
Tiền ấn phẩm
1IMH20240401, Đỗ Duy Hiếu, Phan Thị Hà Dương, An improvement on the Louvain algorithm using random walks.
2IMH20230601, Đỗ Duy Hiếu, Phan Thị Hà Dương, Overlapping community detection algorithms using Modularity and the cosine.