Giang Trung Hiếu


Phòng Giải tích toán học
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng P105, Nhà A5 84
Điện thoại: (02)4 37563474/105
Email: gthieu AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1998

Nơi sinh: Quảng Ninh

  • 2020: Đại học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chuyên ngành: Phương trình đạo hàm riêng

Các lĩnh vực quan tâm: Phương trình đạo hàm riêng; Phép tính biến phân