Hà Huy Tài


GS TS (Cộng tác viên)

Cộng tác viên
Hướng nghiên cứu: Commutative Algebra, Computational Algebra, Combinatorics, Algebraic Geometry


Liên hệ
Phòng làm việc:
Điện thoại:
Email: tai at math dot tulane dot edu
Trang web cá nhân: http://www.math.tulane.edu/~tai/

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách Mathscinet

Danh sách gần đây
1Hà Huy Tài, A.V. Jayanthan, Arvind Kumar, Nguyễn Đăng Hợp, Binomial expansion for saturated and symbolic powers of sums of ideals, Journal of Algebra , 620 (2023), 690-710, (SCI-E, Scopus).
2Hà Huy Tài, Nguyễn Đăng Hợp, Ngô Việt Trung, Trần Nam Trung, Depth functions of powers of homogeneous ideals. Proceedings of the American Mathematical Society, 149 (2021), 1837–1844, (SCI-E, Scopus).
3Giulio Cavigli, Hà Huy Tài, Jürgen Herzog, Manoj Kummini, Naoki Terai, Ngô Việt Trung, Depth and regularity modulo a principal ideal. Journal of Algebraic Combinatorics 49 (2019), no. 1, 1–20, SCI(-E), Scopus.
4Hà Huy Tài, Ngô Việt Trung, Membership Criteria and Containments of Powers of Monomial Ideals, Acta Mathematica Vietnamica, 44 (2019), pp 117–139, Scopus.