Hà Huy Tài


GS TS (Cộng tác viên)

Cộng tác viên
Hướng nghiên cứu: Commutative Algebra, Computational Algebra, Combinatorics, Algebraic Geometry


Liên hệ
Phòng làm việc:
Điện thoại:
Email: tai at math dot tulane dot edu
Trang web cá nhân: http://www.math.tulane.edu/~tai/

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách Mathscinet

Danh sách gần đây
1Giulio Cavigli, Hà Huy Tài, Jürgen Herzog, Manoj Kummini, Naoki Terai, Ngô Việt Trung, Depth and regularity modulo a principal ideal. Journal of Algebraic Combinatorics 49 (2019), no. 1, 1–20, SCI(-E), Scopus.
2Hà Huy Tài, Ngô Việt Trung, Membership Criteria and Containments of Powers of Monomial Ideals, Acta Mathematica Vietnamica, 44 (2019), pp 117–139, Scopus.