Phạm Hoàng Hiệp


GS. TSKH. NCVCC.

Phòng Giải tích toán học
Hướng nghiên cứu: Lý thuyết đa thế vị, Giải tích và hình học phức


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 615 nhà A6
Điện thoại: +84 24 37563474 Ext 615
Email: phhiep AT math.ac.vn, phhiepvn AT gmail.com

Lý lịch khoa học
Quá trình đào tạo:

Ngày tháng năm sinh: 1982 tại Hải Dương

 • Đại học: 2004 lớp chất lượng cao, Khoa Toán-Tin Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Thạc sĩ: 2007 tại Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • Tiến sĩ: Tiến sĩ 2008 tại Đại học Umea, Thụy Điển
 • Tiến sĩ khoa học: 2013 tại Trường ĐH Aix-Marseille, Pháp
 • Phó giáo sư: năm phong 2011
 • Giáo sư: 2017

Chuyên ngành: Giải tích và Hình học

Các vị trí công tác đã qua

 • Trưởng phòng Phòng Giải tích: 2017 - 2018
 • Hội đồng biên tập tạp chí Acta Mathematica Vietnamica từ tháng 3/2016


Giải thưởng

 • Giải thưởng Ramanujan 2019
 • Giải thưởng Tạ Quang Bửu dành cho nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi), năm 2015
 • Thành viên trẻ của Viện Hàn lâm khoa học Thế giới thứ ba - TWAS (2016 - 2020)


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1 Le Mau Hai, Phạm Hoàng Hiệp, Trinh Tung, Lelong Number and the Log Canonical Thresholds of Plurisubharmonic Functions on Analytic Subsets, Acta Mathematica Vietnamica, 47 (2022), pages 223–241, (Scopus).
2Lê Mậu Hải, Phạm Hoàng Hiệp, Trinh Tung, Estimates of Level Sets of Holomorphic Functions and Applications to the Weighted Log Canonical Thresholds, The Journal of Geometric Analysis volume 31 (2021), 3783–3819, (SCI-E, Scopus).
3Đỗ Hoàng Sơn, Đỗ Thái Dương, Phạm Hoàng Hiệp, Complex Monge-Ampère Equation in Strictly Pseudoconvex Domains. Acta Mathematica Vietnamica, 45 (2020), no 1, 93–101, Scopus.
4Per Åhag, Urban Cegrell, Phạm Hoàng Hiệp, On the Guedj-Rashkovskii conjecture, Annales Polonici Mathematici, 123 (2019), 15-20 SCI(-E); Scopus
5Phạm Hoàng Hiệp, A Survey on the Weighted Log Canonical Threshold and the Weighted Multiplier Ideal Sheaf, Geometric Complex Analysis, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics book series, Volume 246 (2018), 179-184. Springer, Singapore.
6Phạm Hoàng Hiệp, Log canonical thresholds and Monge-Ampère masses, Mathematische Annalen, 370 (2018), 555-566, SCI(-E); Scopus.
7Phạm Hoàng Hiệp, Continuity properties of certain weighted log canonical thresholds, Comptes Rendus Mathematique, 355 (2017), 34-39, SCI(-E); Scopus.
8Phạm Hoàng Hiệp, Singularities of Plurisubharmonic Functions, Publishing House of Vietnam Academy of Science and Technology, 2016.
9Le Mau Hai, Phạm Hoàng Hiệp, An equality on the complex Monge–Ampère measures, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 444 (2016), 503–511,SCI(-E); Scopus.
10Phạm Hoàng Hiệp, Trinh Tung, The weighted log canonical thresholds of toric plurisubharmonic functions. Comptes Rendus Mathematique 353 (2015), 127–131.
11Åhag Per, Cegrell Urban, Phạm Hoàng Hiệp, Monge-Ampère measures on subvarieties. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 423 (2015), 94–105.
12Le Mau Hai, Phạm Hoàng Hiệp, Nguyen Xuan Hong, Nguyen Van Phu, The Monge-Ampère type equation in the weighted pluricomplex energy class. International Journal of Mathematics, 25 (2014), 1450042, 17 pp.
13Jean-Pierre Demailly, Sławomir Dinew, Vincent Guedj, Phạm Hoàng Hiệp, Sławomir Kołodziej, Ahmed Zeriahi, Hölder continuous solutions to Monge-Ampère equations. Journal of the European Mathematical Society (JEMS) 16 (2014), 619–647.
14Phạm Hoàng Hiệp, The weighted log canonical threshold. Comptes Rendus Mathematique, 352 (2014), 283–288.
15Jean-Pierre Demailly, Phạm Hoàng Hiệp, A sharp lower bound for the log canonical threshold. Acta Mathematica, 212 (2014), 1–9.
16Phạm Hoàng Hiệp, A comparison principle for the log canonical threshold. Comptes Rendus Mathematique, 351 (2013),  441–443.
17Le Mau Hai, Phạm Hoàng Hiệp, Hoang Nhat Quy, Local property of the class E_{\chi ,loc}. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 402 (2013),  440–445.
18Dinew Sławomir, Phạm Hoàng Hiệp, Convergence in capacity on compact Kähler manifolds. Annali della Scuola Normale di Pisa - Classe di Scienze, 11 (2012), 903–919.
19Le Mau Hai, Phạm Hoàng Hiệp, Vu Viet Hung, The log canonical threshold of holomorphic functions. International Journal of Mathematics, 23 (2012), 1250115, 8 pp.
20Nguyen Quang Dieu, Phạm Hoàng Hiệp, Weighted Bernstein-Markov property in $\mathcal C^n$. Annales Polonici Mathematici 105 (2012), 101–123.
21Le Mau Hai, Phạm Hoàng Hiệp, Nguyen Van Phu, Global and local definition of the Monge-Ampère operator on compact Kähler manifolds. Comptes Rendus Mathematique, 350 (2012), 153–156.
22Le Mau Hai, Phạm Hoàng Hiệp, Some weighted energy classes of plurisubharmonic functions. Potential Analysis 34 (2011), 43–56.
23Per Åhag, Urban Cegrell, Phạm Hoàng Hiệp, A product property for the pluricomplex energy. Osaka Journal of Mathematics, 47 (2010), 637–650.
24Phạm Hoàng Hiệp, Hölder continuity of solutions to the Monge-Ampère equations on compact Kähler manifolds. Annales de l'institut Fourier (Grenoble) 60 (2010), 1857–1869.
25Phạm Hoàng Hiệp, Convergence in capacity and applications. Mathematica Scandinavica, 107 (2010),  90–102.
26Åhag P., Urban Cegrella , Rafał Czyżb, Phạm Hoàng Hiệp, Monge-Ampère measures on pluripolar sets. Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 92 (2009), 613–627.
27Åhag P., Cegrell U., Kołodziej S., Phạm Hoàng Hiệp, A., Zeriahi, Partial pluricomplex energy and integrability exponents of plurisubharmonic functions. Advances in Mathematics, 222 (2009),  2036–2058.
28Le Mau Hai, Nguyen Van Khue, Phạm Hoàng Hiệp, The complex Monge-Ampère operator on bounded domains in $\mathbb{C}^{n}$. Results in Mathematics, 54 (2009), 309–328.
29Nguyen Van Khue, Phạm Hoàng Hiệp, A comparison principle for the complex Monge-Ampère operator in Cegrell's classes and applications. Transactions of the American Mathematical Society, 361 (2009), 5539–5554.
30Nguyen Quang Dieu, Phạm Hoàng Hiệp, Pluripolar hulls and complete pluripolar sets. Potential Analysis, 29 (2008), 409–426.
31Phạm Hoàng Hiệp, Phung Van Manh, Product properties in weighted pluripotential theory. Acta Mathematica Vietnamica, 33 (2008), 143–153.
32Phạm Hoàng Hiệp, Pluripolar sets and the subextension in Cegrell's classes. Complex Variables and Elliptic Equations, 53 (2008), 675–684.
33Phạm Hoàng Hiệp, On the convergence in capacity on compact Kahler manifolds and its applications. Proceedings of the American Mathematical Society, 136 (2008), 2007–2018.
34Phạm Hoàng Hiệp, Convergence in capacity, Annales Polonici Mathematici, 93(2008), 91–99.
35Åhag Per, Czyż Rafał, Phạm Hoàng Hiệp, Concerning the energy class $\scr E_p$ for 0\le p\le 1, Annales Polonici Mathematici, 91 (2007), 119-130.
36Phạm Hoàng Hiệp, Boundary values of functions in Cegrell's class $\scr E_\psi$. Annales Polonici Mathematici, 92 (2007), 69–74.
37Le Mau Hai, Nguyen Van Khue, Phạm Hoàng Hiệp, ω-pluripolar sets and subextension of ω-plurisubharmonic functions on compact Kähler manifolds. Ann. Polon. Math. 91 (2007), 25–41.
38Le Mau Hai, Nguyen Van Khue, Phạm Hoàng Hiệp, The weighted relative extremal functions and weighted capacity. Acta Math. Vietnam. 31 (2006), 219–230.
39Le Mau Hai, Phạm Hoàng Hiệp, The topology on the space of δ-psh functions in the Cegrell classes. Results Math. 49 (2006), 127–140.
40Phạm Hoàng Hiệp, The comparison principle and Dirichlet problem in the class Ep(f), p>0. Ann. Polon. Math. 88 (2006), 247–261.
41Phạm Hoàng Hiệp, A remark on the Dirichlet problem. Vietnam J. Math. 33 (2005), 335–342.
42Phạm Hoàng Hiệp, A characterization of bounded plurisubharmonic functions. Ann. Polon. Math. 85 (2005), 233–238.
43Phạm Hoàng Hiệp, Some remarks on the normality of a family of holomorphic maps into the projective space. Acta Math. Vietnam. 30 (2005), 87–94.