Phạm Hoàng Hiệp


GS. TSKH. NCVC.

Phòng Giải tích toán học
Hướng nghiên cứu: Lý thuyết đa thế vị, Giải tích và hình học phức


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 108, Nhà A5
Điện thoại: +84 24 37563474 Ext 108
Email: phhiep AT math.ac.vn, phhiepvn AT gmail.com

Lý lịch khoa học
Quá trình đào tạo:

Ngày tháng năm sinh: 01/03/1982 tại Hải Dương

  • Đại học: 2004 lớp chất lượng cao, Khoa Toán-Tin Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Thạc sĩ: 2007 tại Đại học Sư phạm Hà Nội.
  • Tiến sĩ: Tiến sĩ 2008 tại Đại học Umea, Thụy Điển
  • Tiến sĩ khoa học: 2013 tại Trường ĐH Aix-Marseille, Pháp
  • Phó giáo sư: năm phong 2011
  • Giáo sư: 2017

Chuyên ngành: Giải tích và Hình học

Các vị trí công tác đã qua

  • Trưởng phòng Phòng Giải tích: 2017 -
  • Hội đồng biên tập tạp chí Acta Mathematica Vietnamica từ tháng 3/2016

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Phạm Hoàng Hiệp, Log canonical thresholds and Monge-Ampère masses, Mathematische Annalen, 370 (2018), 555-566, SCI(-E); Scopus.
2Phạm Hoàng Hiệp, Continuity properties of certain weighted log canonical thresholds, Comptes Rendus Mathematique, 355 (2017), 34-39.
3Phạm Hoàng Hiệp, Singularities of Plurisubharmonic Functions, Publishing House of Vietnam Academy of Science and Technology, 2016.
4Le Mau Hai, Phạm Hoàng Hiệp, An equality on the complex Monge–Ampère measures, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 444 (2016), 503–511.
5Phạm Hoàng Hiệp, Trinh Tung, The weighted log canonical thresholds of toric plurisubharmonic functions. Comptes Rendus Mathematique 353 (2015), 127–131.
6Åhag Per, Cegrell Urban, Phạm Hoàng Hiệp, Monge-Ampère measures on subvarieties. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 423 (2015), 94–105.
7Le Mau Hai, Phạm Hoàng Hiệp, Nguyen Xuan Hong, Nguyen Van Phu, The Monge-Ampère type equation in the weighted pluricomplex energy class. International Journal of Mathematics, 25 (2014), 1450042, 17 pp.
8Jean-Pierre Demailly, Sławomir Dinew, Vincent Guedj, Phạm Hoàng Hiệp, Sławomir Kołodziej, Ahmed Zeriahi, Hölder continuous solutions to Monge-Ampère equations. Journal of the European Mathematical Society (JEMS) 16 (2014), 619–647.
9Phạm Hoàng Hiệp, The weighted log canonical threshold. Comptes Rendus Mathematique, 352 (2014), 283–288.
10Jean-Pierre Demailly, Phạm Hoàng Hiệp, A sharp lower bound for the log canonical threshold. Acta Mathematica, 212 (2014), 1–9.
11Phạm Hoàng Hiệp, A comparison principle for the log canonical threshold. Comptes Rendus Mathematique, 351 (2013),  441–443.
12Le Mau Hai, Phạm Hoàng Hiệp, Hoang Nhat Quy, Local property of the class E_{\chi ,loc}. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 402 (2013),  440–445.
13Dinew Sławomir, Phạm Hoàng Hiệp, Convergence in capacity on compact Kähler manifolds. Annali della Scuola Normale di Pisa - Classe di Scienze, 11 (2012), 903–919.
14Le Mau Hai, Phạm Hoàng Hiệp, Vu Viet Hung, The log canonical threshold of holomorphic functions. International Journal of Mathematics, 23 (2012), 1250115, 8 pp.
15Nguyen Quang Dieu, Phạm Hoàng Hiệp, Weighted Bernstein-Markov property in $\mathcal C^n$. Annales Polonici Mathematici 105 (2012), 101–123.
16Le Mau Hai, Phạm Hoàng Hiệp, Nguyen Van Phu, Global and local definition of the Monge-Ampère operator on compact Kähler manifolds. Comptes Rendus Mathematique, 350 (2012), 153–156.
17Le Mau Hai, Phạm Hoàng Hiệp, Some weighted energy classes of plurisubharmonic functions. Potential Analysis 34 (2011), 43–56.
18Per Åhag, Urban Cegrell, Phạm Hoàng Hiệp, A product property for the pluricomplex energy. Osaka Journal of Mathematics, 47 (2010), 637–650.
19Phạm Hoàng Hiệp, Hölder continuity of solutions to the Monge-Ampère equations on compact Kähler manifolds. Annales de l'institut Fourier (Grenoble) 60 (2010), 1857–1869.
20Phạm Hoàng Hiệp, Convergence in capacity and applications. Mathematica Scandinavica, 107 (2010),  90–102.
21Åhag P., Urban Cegrella , Rafał Czyżb, Phạm Hoàng Hiệp, Monge-Ampère measures on pluripolar sets. Journal de Mathématiques Pures et Appliquées, 92 (2009), 613–627.
22Åhag P., Cegrell U., Kołodziej S., Phạm Hoàng Hiệp, A., Zeriahi, Partial pluricomplex energy and integrability exponents of plurisubharmonic functions. Advances in Mathematics, 222 (2009),  2036–2058.
23Le Mau Hai, Nguyen Van Khue, Phạm Hoàng Hiệp, The complex Monge-Ampère operator on bounded domains in $\mathbb{C}^{n}$. Results in Mathematics, 54 (2009), 309–328.
24Nguyen Van Khue, Phạm Hoàng Hiệp, A comparison principle for the complex Monge-Ampère operator in Cegrell's classes and applications. Transactions of the American Mathematical Society, 361 (2009), 5539–5554.
25Nguyen Quang Dieu, Phạm Hoàng Hiệp, Pluripolar hulls and complete pluripolar sets. Potential Analysis, 29 (2008), 409–426.
26Phạm Hoàng Hiệp, Phung Van Manh, Product properties in weighted pluripotential theory. Acta Mathematica Vietnamica, 33 (2008), 143–153.
27Phạm Hoàng Hiệp, Pluripolar sets and the subextension in Cegrell's classes. Complex Variables and Elliptic Equations, 53 (2008), 675–684.
28Phạm Hoàng Hiệp, On the convergence in capacity on compact Kahler manifolds and its applications. Proceedings of the American Mathematical Society, 136 (2008), 2007–2018.
29Phạm Hoàng Hiệp, Convergence in capacity, Annales Polonici Mathematici, 93(2008), 91–99.
30Åhag Per, Czyż Rafał, Phạm Hoàng Hiệp, Concerning the energy class $\scr E_p$ for 0\le p\le 1, Annales Polonici Mathematici, 91 (2007), 119-130.
31Phạm Hoàng Hiệp, Boundary values of functions in Cegrell's class $\scr E_\psi$. Annales Polonici Mathematici, 92 (2007), 69–74.
32Le Mau Hai, Nguyen Van Khue, Phạm Hoàng Hiệp, ω-pluripolar sets and subextension of ω-plurisubharmonic functions on compact Kähler manifolds. Ann. Polon. Math. 91 (2007), 25–41.
33Le Mau Hai, Nguyen Van Khue, Phạm Hoàng Hiệp, The weighted relative extremal functions and weighted capacity. Acta Math. Vietnam. 31 (2006), 219–230.
34Le Mau Hai, Phạm Hoàng Hiệp, The topology on the space of δ-psh functions in the Cegrell classes. Results Math. 49 (2006), 127–140.
35Phạm Hoàng Hiệp, The comparison principle and Dirichlet problem in the class Ep(f), p>0. Ann. Polon. Math. 88 (2006), 247–261.
36Phạm Hoàng Hiệp, A remark on the Dirichlet problem. Vietnam J. Math. 33 (2005), 335–342.
37Phạm Hoàng Hiệp, A characterization of bounded plurisubharmonic functions. Ann. Polon. Math. 85 (2005), 233–238.
38Phạm Hoàng Hiệp, Some remarks on the normality of a family of holomorphic maps into the projective space. Acta Math. Vietnam. 30 (2005), 87–94.