Bài giảng viện

Bài giảng liên viện Toán-Lý: Nobel Vật lý 2017 – Thuyết tương đối rộng Einstein và Sóng hấp dẫn
Người báo cáo: GS. Hoàng Ngọc Long, Viện Vật lý (VAST)

Thời gian: 9h30, Thứ 6, ngày 19 tháng 1 năm 2018
Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: Tôi sẽ trình bày về các nguyên lý cơ bản của thuyết tương đối rộng của A. Einstein trong đó nhấn mạnh về sóng hấp dẫn (SHD). Sau đó tôi sẽ trình bày những tính chất cơ bản của SHD như phương trình chuyển động, các mode và biến dạng của vật thể dưới tác động của SHD làm cơ sở cho việc nhận biết sự tồn tại của nó. Sau đó tôi sẽ trình bày các nguồn phát sinh của SHD.

Trở lại

20/11/19, Hội nghị, hội thảo:
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
22/11/19, Bài giảng viện:
Berkovich spaces over Z and convergent arithmetic power series
02/12/19, Hội nghị, hội thảo:
School “INVERSE PROBLEMS”
04/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019
09/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Workshop Quốc tế về Hình học và Tổ hợp
13/12/19, Bài giảng viện:
How to escape the curse of dimensionality in combinatorics
20/12/19, Bài giảng viện:
Algebraic surfaces with minimal Betti numbers
17/02/20, Hội nghị, hội thảo:
SEAMS school “Arithmetic, Geometry and Model Theory”
04/03/20, Hội nghị, hội thảo:
MIS-IMH research school on Mathematics of Data

Công bố khoa học mới