Bài giảng viện

Defect profiles in nematic liquid crystals: 2d vs 3d
Người báo cáo: GS. Nguyễn Lực, ĐH Oxford, UK

Thời gian: 9h30, Thứ 6, ngày 19 tháng 8 năm 2016
Địa điểm: Phòng 301, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: Liquid crystals are matter in a state which exhibits properties of both liquids and solid crystals. In this talk I will survey around an open problem regarding symmetry of the so-called ``defects'' in the Landau - de Gennes model for liquid crystals in nematic (thread-like) phase. Joint work with R. Ignat, V. Slastikov and A. Zarnescu.

Trở lại

Công bố khoa học mới