Phòng Giải tích toán học

Phòng Giải tích toán học

 


 

picture gt000Giới thiệu

        Phòng Giải tích toán học được thành lập năm 1998, tập trung các cán bộ của Viện đang nghiên cứu những hướng khác nhau của giải tích toán học. Giải tích toán học là lĩnh vực rất rộng, nên các nghiên cứu được tiến hành tại Phòng cũng hết sức đa dạng. Một số cán bộ của Phòng đang là những chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước và là hạt nhân của nhiều nhóm nghiên cứu bao gồm các cán bộ ở một số trường đại học và cơ sở nghiên cứu khác. Nhiều cán bộ tham gia giảng dạy Giải tích cũng như các môn học khác ở  các trường đại học và đã và đang  hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ , nhiều học viên cao học làm luận văn thạc sĩ.


Danh sách cán bộ và nghiên cứu sinh

Danh sách cán bộ:

  1. PGS. TSKH. Phạm Hoàng Hiệp (Trưởng phòng)
  2. GS. TSKH. Hà Huy Bảng 
  3. GS. TSKH. Nguyễn Xuân Tấn
  4. GS. TSKH. Nguyễn Minh Trí
  5. TS. Đỗ Hoàng Sơn
  6. TS. Hồ Minh Toàn


Danh sách nghiên cứu sinh:

 


Hoạt động khoa học

Lịch Xê Mi na

Nhóm nghiên cứu
               Semina Hình học Giải tích

LAST_UPDATED2
09/05/18, Hội nghị, hội thảo:
Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics
17/05/18, Hội nghị, hội thảo:
International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)
25/06/18, Hội nghị, hội thảo:
Arithmetic and geometry of local and global fields
14/08/18, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 9
10/09/18, Hội nghị, hội thảo:
The 10th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra
15/09/18, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Pháp-Nhật-Việt lần thứ 6 về Lý thuyết kỳ dị
23/10/18, Hội nghị, hội thảo:
ALGEBRAIC GEOMETRY IN EAST ASIA

Công bố khoa học mới