WEEKLY ACTIVITIES

February 2020

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều của lược đồ Affine
Báo cáo viên: Phạm Khoa Bằng

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Điều kiện cần và đủ cực trị bậc hai cho lớp các bài toán tối ưu trơn C^1
Báo cáo viên: Dương Thị Việt An

Seminar on Computational Geometry
Các điểm cực biên của tập lồi trực giao
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Seminar on Hyperplane arrangements
Reflection arrangemments
Speaker: Nguyen Bich Van

Seminar on Algebra and Number Theory
Complete intersections in a product of projective spaces
Speaker: Marc Chardin ( (Sorbonne Université, France)

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Điều kiện cần và đủ cực trị bậc hai cho lớp các bài toán tối ưu trơn C^1
Báo cáo viên: Dương Thị Việt An

Seminar on Computational Geometry
Các điểm cực biên của tập lồi trực giao (tiếp)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Seminar on Hyperplane arrangements
Reflection arrangemments (part 2)
Speaker: Nguyen Bich Van

Colloquium Lecture
Bernoulli Numbers in Positive Characteristic
Speaker: Professor Bruno Anglès (University of Caen Normandie)

Seminar on Computational Geometry
Funnel technique for solving shortest isothetic path problems in 2D
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Seminar on Algebra and Number Theory
Tensor powers of Drinfeld modules
Speaker: Tuan Ngo Dac (CNRS - Lyon)

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Điều kiện cần và đủ cực trị bậc hai cho lớp các bài toán tối ưu trơn C^1 (tiếp tục)
Báo cáo viên: Dương Thị Việt An

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
High Dimensional Bayesian Optimisation via Low Dimensional Embedded Subspaces
Speaker: Tran The Hung

Seminar on Hyperplane arrangements
Character formulas and Poincare polynomial for G-arrangements
Speaker: Nguyen Bich Van

Seminar on Differential Equations
Bài toán đặt không chỉnh trong nghiên cứu dữ liệu lớn
Báo cáo viên: Đinh Nho Hào

Seminar on Differential Equations
Nghiên cứu dữ liệu lớn trong khí tượng thủy văn
Báo cáo viên: Nguyễn Xuân Hoài

February 2020
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications