WEEKLY ACTIVITIES

Nghiên cứu dữ liệu lớn trong khí tượng thủy văn
Báo cáo viên: Nguyễn Xuân Hoài

Thời gian: 13h30, Thứ 6 ngày 28 tháng 2 năm 2020

Địa điểm: Phòng 301, Nhà  A5, Viện Toán học

Back

New Scientiffic Publications