WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Wednesday 12 February 2020
Wednesday 12 February 2020
09:00 

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Điều kiện cần và đủ cực trị bậc hai cho lớp các bài toán tối ưu trơn C^1
Báo cáo viên: Dương Thị Việt An

14:00 

Seminar on Computational Geometry
Các điểm cực biên của tập lồi trực giao
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications