WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Friday 28 February 2020
Friday 28 February 2020
08:00 

Conference
SEAMS school “Arithmetic, Geometry and Model Theory”
Hanoi, 17 – 28 February 2020

10:30 

Seminar on Differential Equations
Bài toán đặt không chỉnh trong nghiên cứu dữ liệu lớn
Báo cáo viên: Đinh Nho Hào

13:30 

Seminar on Differential Equations
Nghiên cứu dữ liệu lớn trong khí tượng thủy văn
Báo cáo viên: Nguyễn Xuân Hoài

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications