WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Wednesday 26 February 2020
Wednesday 26 February 2020
08:00 

Conference
SEAMS school “Arithmetic, Geometry and Model Theory”
Hanoi, 17 – 28 February 2020

09:00 

Seminar on Algebra and Number Theory
Tensor powers of Drinfeld modules
Speaker: Tuan Ngo Dac (CNRS - Lyon)

09:00 

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Điều kiện cần và đủ cực trị bậc hai cho lớp các bài toán tối ưu trơn C^1 (tiếp tục)
Báo cáo viên: Dương Thị Việt An

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications