HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tính chất Hình học của tập ảnh của ánh xạ bậc hai và ứng dụng
Người báo cáo: Nguyễn Hữu Quang (Trường Đại học Vinh)

Thời gian: 9h00, thứ năm, ngày 25/11/2021.

Hình thức: Trực tuyến

link google meet: meet.google.com/zsh-jnxc-eit

Tóm tắt: Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ đề cập đến vấn về tính chất hình học của tập ảnh của các ánh xạ bậc hai

F:mathbb{R}^nrightarrow mathbb{R}^m xmapsto F(x)=(f_1(x), ldots, f_m(x))^T,

trong đó $f_i(x)$ là các đa thức bậc 2 $n$ biến. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ giới thiệu một số bài toán mở trong hướng nghiên cứu này và ứng dụng của nó vào một số bài toán cụ thể.

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới