Tháng 6 2022

Xêmina Giải tích
Polya-Szego inequality and its applications
Người báo cáo: Nguyen Minh Tri (Institute of Mathematics)

Xêmina Giải tích
Polya-Szego inequality and its applications, II
Người báo cáo: Nguyen Minh Tri (Institute of Mathematics)

Tháng 6 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới