HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Về thuật toán song song để xây dựng lưới tam giác Delaunay (tiếp)
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Thời gian: 14h, thứ 6, 3/1/2020

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5

Tóm tắt: Trình bày một thuật toán song song mới để xây dựng lưới tam giac Delaunay.

Tài liệu tham khảo:

  1. An,P.T., Trang, L.H.: A parallel algorithm based on convexity for the computing of Delaunay tessellation. Numer Algor. 59, 347-357 (2012).
  2. JaJa, J.: Introduction to Parrallel Algorithms. Addison-Wesley, Reading (1992).

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới