WEEKLY ACTIVITIES

18 May 2020 - 24 May 2020

Seminar on Differential Equations
A variation of Sobolev’s Inequality
Speaker: Dao Quang Khai

Seminar on Computational Geometry
An efficent implemetation of Delaunay triangulations (cont.)
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Seminar on Analytic Geometry
Giới thiệu C*-đại số II
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Seminar on Geometry and Topology
Tropical intersection and singularity theory
Speaker: Baldur Sigurðsson (Universidad Nacional Autónoma de México)

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Deformation of Coxeter arrangements and enumerating the regions of the type A and type C
Speaker: Nguyen Dinh Vu

Seminar on Probability and Mathematical Statistics
Central limit theorems for stabilizing functionals on Poisson point processes
Speaker: Khanh Duy Trinh (Waseda University, Japan)

Seminar on Algebraic Geometry
Cấu xạ riêng
Báo cáo viên: Lê Khắc Nhuận

Seminar on Algebraic Geometry
Không gian phủ của Diện Riemann
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn

Xêmina Một số vấn đề chọn lọc của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ
Bài toán Cauchy cho phương trình khuếch tán phân thứ II.
Báo cáo viên: Hà Đức Thái (Viện Toán học)

18 May 2020 - 24 May 2020
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today