WEEKLY ACTIVITIES

Không gian phủ của Diện Riemann
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn

Thời gian: 17h00, Thứ 5, ngày 21/5/2020

Hình thức: Online https://us04web.zoom.us/j/74914721760?pwd=L1VOOGEwVHZTb2htejBjUzd6aDlsdz09

Toàn văn báo cáo xem tại đây

Back

New Scientiffic Publications