WEEKLY ACTIVITIES

Giới thiệu C*-đại số II
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Thời gian: 14h00, Thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Phòng 303, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: Giới thiệu C*-đại số, một số ví dụ và tính chất cơ bản.

Back