HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On delay-dependent finite time stability conditions for singular system with time delay
Người báo cáo: TS. Nguyễn Huyền Mười

Thời gian: 9:00, Sáng thứ Ba ngày 12/7/2022

Địa điểm: Phòng 611 (612), nhà A6, Viện Toán học

Link tham dự online: https://meet.google.com/kfk-jzay-pty?pli=1&authuser=1

Tóm tắt: Báo cáo trình bày một số kết quả gần đây về tính ổn định hữu hạn thời gian phụ thuộc trễ đối với hệ thường và mở rộng các kết quả đối với hệ suy biến. Sử dụng các phương pháp tối ưu tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của trễ vẫn đảm bảo hệ ổn định hữu hạn thời gian.

Trở lại

Công bố khoa học mới