HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Đồng cấu Frobenius và lọc Hodge (các ứng dụng toàn cục)
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng
Thời gian: 14:00, thứ tư, 21/07/2021
Địa điểm: Phòng 302, nhà A5, Viện Toán học, VAST
Nội dung: In the previous talk, we discussed the main local theorem. In this talk, we will first discuss Mazur's theorem, in which the Hodge filtration (of de Rham cohomology) determines the (mod p) Hodge and conjugate spectral sequence. This talk also gives the introductionof F-crystals and F-isocrystals.

Trở lại

Công bố khoa học mới