HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Đồng cấu Frobenius và lọc Hodge (bài toán địa phương, tiếp theo)
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

Thời gian: 14h thứ tư, ngày 14/7/2021

Địa điểm: Phòng 302 nhà A5, Viện Toán học

Link tham dự online: https://meet.google.com/yep-kbzk-eao?pli=1&authuser=1

Tóm tắt: In the previous talk, we discussed the special formulation of the main local result. In this talk, we will discuss the crystalline formulation of the main local theorem in details.


 

Trở lại