HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Đồng cấu Frobenius và lọc Hodge (bài toán địa phương, tiếp theo)
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

Thời gian: 14h thứ tư, ngày 14/7/2021

Địa điểm: Phòng 302 nhà A5, Viện Toán học

Link tham dự online: https://meet.google.com/yep-kbzk-eao?pli=1&authuser=1

Tóm tắt: In the previous talk, we discussed the special formulation of the main local result. In this talk, we will discuss the crystalline formulation of the main local theorem in details.


 

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới