HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Automatic control theory. Part II: Modeling and Design
Người báo cáo: TS. Bùi Trọng Kiên

Thời gian: 9h00, Sáng thứ Ba, ngày 6/7/2021

Địa điểm: Phòng 302, nhà A5, Viện Toán học

Link tham dự online:

meet.google.com/izf-zzms-fbg

Tóm tắt: In this seminar we present modeling and design for an automatic control system. We also talk about embedding programming for microcontrollers such as Arduino and Raspberry Pi. Some illustrative examples are given.

Trở lại