HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Automatic control theory. Part I: Fundamentals of automatic control theory
Người báo cáo: TS. Bùi Trọng Kiên

Thời gian: 9h00, Sáng thứ Ba, ngày 29/6/2021

Địa điểm: Phòng 611 (612), nhà A6, Viện Toán học

Link tham dự online:

meet.google.com/tpe-sfxe-rnq

Tóm tắt: In this seminar we present some concepts on automatic control theory such as the structure of an automatic control system, mathematical tool,  Laplace transform and block diagrams.

Trở lại

Công bố khoa học mới