HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Automatic control theory. Part I: Fundamentals of automatic control theory
Người báo cáo: TS. Bùi Trọng Kiên

Thời gian: 9h00, Sáng thứ Ba, ngày 29/6/2021

Địa điểm: Phòng 611 (612), nhà A6, Viện Toán học

Link tham dự online:

meet.google.com/tpe-sfxe-rnq

Tóm tắt: In this seminar we present some concepts on automatic control theory such as the structure of an automatic control system, mathematical tool,  Laplace transform and block diagrams.

Trở lại