HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

2021 International Online Workshop on Optimization Theory and Applications
January 27 - 29, 2021

2021 International Online Workshop on Optimization Theory and Applications
[Hội thảo Quốc tế trực tuyến về Lý thuyết tối ưu và Ứng dụng] (January 27 - 29, 2021)

Website: https://cms.pknu.ac.kr/dosangkim/view.do?no=15625

Organized by:

  • Pukyong National University (Korea),
  • Institute of Mathematics-VAST (Vietnam)
  • Soochow University (China)

Venue/Location: Via Zoom Meeting

  • ID: 2087470666
  • PW: IOWOTA2021

Trở lại