HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Some problems in pluripotential theory
Người báo cáo: Đỗ Thái Dương (Viện Toán học)

Thời gian: 9h30, Thứ Tư, ngày 27/1//2021

Địa điểm: Phòng Semina tầng 5, tòa nhà A6, Viện Toán học.

Nội dung: Trình bày báo cáo tổng quan về Luận án TS (Phần 1).

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới