HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Simplicity of Steinberg algebras
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Thời gian: 9h30, Thứ 5 ngày  21/1/2021

Địa điểm: Phòng 304, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: In this talk, we present criteria for Steinberg algebras of Hausdorff ample groupoids over fields to be simple.

Trở lại