HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Regularity and depth of squarefree monomial ideals
Người trình bày: Trần Nam Trung - Viện Toán học

Thời gian: 9h30, Thứ 5, ngày 14/01/2021.

Địa điểm: Phòng 612, nhà A6, Viện Toán học.

Tóm tắt: We survey a number of recent studies of the Depth and the Castelnuovo-Mumford regularity of squarefree monomial ideals. Our focus is on bounds and exact values for the depth and the regularity in terms of combinatorial data from associated simplicial complexes and/or hypergraphs.Trở lại

Công bố khoa học mới