HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Đối đồng điều Cech
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải
Thời gian: 9h, thứ 6 ngày 4/12/2020,
Địa điểm: Phòng P612 Nhà A6, Viện Toán học.
Tóm tắt: Bài nói sẽ trình bày về đối đồng điều Cech, mối liên hệ giữa đối đồng điều Cech và đối đồng điều etale. Bài nói cũng đưa ra ví dụ cho tính toán đối đồng điều etale.

Trở lại

Công bố khoa học mới