HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Chuỗi Eisenstein và hàm theta
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng (Đại học Sư phạm Hà Nội)
Thời gian: 13h00, thứ năm, 03/12/2020
Hình thức: Vừa offline vừa online. Mọi người tham gia online bằng link

Nội dung: Mục tiêu của bài nói là giới thiệu chuỗi Eisenstein trên $SL_2(Z)$, đặc trưng Dirichlet, tổng Gauss và các không gian con riêng. Bài nói cũng giới thiệu về L-hàm Dirichlet và ứng dụng vào chứng minh định lý Dirchlet về tính vô hạn của số nguyên tố

Trở lại

Công bố khoa học mới