HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Chuỗi Eisenstein và hàm theta
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng (Đại học Sư phạm Hà Nội)
Thời gian: 13h00, thứ năm, 03/12/2020
Hình thức: Vừa offline vừa online. Mọi người tham gia online bằng link

Nội dung: Mục tiêu của bài nói là giới thiệu chuỗi Eisenstein trên $SL_2(Z)$, đặc trưng Dirichlet, tổng Gauss và các không gian con riêng. Bài nói cũng giới thiệu về L-hàm Dirichlet và ứng dụng vào chứng minh định lý Dirchlet về tính vô hạn của số nguyên tố

Trở lại

05/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới