HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Étale fundamental group (II)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo


Thoi gian: 9h Thứ 6, 13/11.

Địa điểm: Phòng 612 Nhà A6, Viện Toán học.

Tóm tắt: Ta sẽ chứng tỏ phạm trù FEtX, các phủ etale hữu hạn của X là phạm trù Galois với hàm tử cơ bản là hàm tử thớ. Theo định lý của bài (I) thì FEtX phải tương đương phạm trù với phạm trù pi-finitesets nào đó, nhóm hầu hữu hạn pi trong trường hợp này được gọi là nhóm cơ bản étale.

Trở lại