HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Integrating MIP formulations in interface programming (cont.)
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh
Thời gian: 14h-16h, ngày 10 tháng 11 năm 2020
Địa điểm: Phòng 606, Nhà A6, Viện Toán học
Tóm tắt: Tiếp theo các báo cáo trước, thông qua ví dụ thực hành đối với bài toán người đưa hàng, báo cáo này hướng dẫn quy trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic .NET để nhập dữ liệu dưới dạng Excel cho các mô hình quy hoạch nguyên hỗn hợp, và xuất kết quả chạy số các mô hình này dưới dạng Excel.

Trở lại