HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

IP formulations of sets
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Thời gian: 14h-16h ngày 18/9/2020.

Địa điểm: Phòng 606, Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt nội dung: Báo cáo trình bày định nghĩa khái niệm mô hình quy hoạch nguyên của một tập hợp điểm trong không gian Rn, khái niệm tốt và lý tưởng của một mô hình. Báo cáo cũng giới thiệu và phân tích một số ví dụ cho khái niệm mô hình mở rộng và mô hình mở rộng compact của một tập hợp điểm trong không gian R^n.

Trở lại

Công bố khoa học mới