HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tropical intersection and singularity theory
Báo cáo viên: Baldur Sigurðsson (Universidad Nacional Autónoma de México)

Thời gian: 9h00, Thứ 5, Ngày 21/5/2020
Địa điểm: Phòng 511 nhà A6, Viện Toán học.

Tóm tắt: We define tropical intersections, and discuss which generalizations exist in the literature and how they can be used for local tropicalizations defined by Popescu-Pampu and Stepanov. Using a theorem of Wagreich, this leads to a formula for the multiplicity of normal Newton nondegenerate surface singularities.

Trở lại

Công bố khoa học mới