HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

A variation of Sobolev’s Inequality
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Thời gian: 9h30, Thứ 3, ngày 19 tháng 05 năm 2020

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: In this talk, we present the Mixed norm Lebesgue spaces and generalize the Sobolev’s Inequality on these spaces.

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới