HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

General quasi-equilibrium problems of Blum - Oettli type and applications
Người báo cáo: Nguyễn Quỳnh Hoa

Thời gian: 9h thứ 3, ngày 31/10/2017
Địa điểm: Phòng Seminar tầng 5 nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: In this report, we prove sufficient condition for the existence of the solution of the general equilibrium problem relating to the lower semicontinuous mapping, the Cartesian product of lower semicontinuous and upper semicontinuous mappings, and the sum of two semicontinuous and upper semicontinuous mappings. These result are used to prove sufficient conditions for the existence of the solution of the problem of generalized quasi-equilibrium problems of type I, type II and mixed type.

Trở lại

Công bố khoa học mới