Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322
Tên đề tài luận án: Ứng dụng của đa diện Newton vào việc nghiên cứu các bất đẳng thức Łojasiewicz và một số vấn đề của lý thuyết tối ưu  
Chuyên ngành: Giải tích
Mã số: 9 46 01 02
Nghiên cứu sinh: Đặng Văn Đoạt
Tập thể hướng dẫn khoa học: PGS TSKH Hà Huy Vui

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Một số bài toán điều khiển cho hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên  
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Mã số: 9 46 01 12
Nghiên cứu sinh: Tạ Thị Huyền Trang
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Vũ Ngọc Phát
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Subdifferentials of optimal value functions in parametric convex optimization problems  
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Mã số: 9 46 01 12
Nghiên cứu sinh: Dương Thị Việt An
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Đông Yên
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Đối ngẫu Tannaka trên vành Dedekind và ứng dụng   
Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số
Mã số: 9 46 01 04
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đại Dương
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Phùng Hồ Hải
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài luận án: Tính ổn định của hệ động lực tuyến tính suy biến có trễ 
Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân
Mã số: 62 46 01 03
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Sáu
Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Vũ Ngọc Phát
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2