Đề tài: Một số vấn đề trong lý thuyết đa thế vị
Chuyên ngành: Toán giải tích

Tập thể hướng dẫn:
  1. GS. TSKH. Phạm Hoàng Hiệp, Viện Toán học (hướng dẫn chính)
  2. GS.TSKH. Đinh Tiến Cường, Đại học QUốc gia Singapore (hướng dẫn phụ)
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài: Một số bài toán điều khiển được vững của hệ động lực mô tả bởi phương trình vi phân có trễ

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 9.46.01.03

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng

Tập thể hướng dẫn:
  • GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, Viện Toán học (hướng dẫn chính)
  • PSG. TS. Đỗ Đức Thuận, Đại học Bách Khoa Hà Nội (hướng dẫn phụ)
Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm
:


LAST_UPDATED2
Tên đề tài: Ổn định hữu hạn thời gian cho hệ phương trình vi phân suy biến có trễ

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 62.46.01.03

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Huyền Mười

Tập thể hướng dẫn: GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát, Viện Toán học

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Đề tài:  Some parametric optimization problems in mathematical economics

Chuyên ngành: Toán ứng dụng
   
Mã số: 9 46 01 12

Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Hướng

Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Đông Yên

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học 

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài: Một số bất biến của Môđun liên kết với hệ tham số hầu P-chuẩn tắc

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 9 46 01 04.

Nghiên cứu sinh Phạm Hồng Nam

Tập thể hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đoàn Trung Cường, GS TS Lê Thị Thanh Nhàn

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2