Quỹ hỗ trợ đào tạo đại học Toán tại Việt Nam()

Mục đích của Quỹ là hỗ trợ một số sinh viên giỏi theo học đại học về Toán tại Việt Nam dưới sự dẫn dắt của cán bộ Viện Toán học.

PosterCH322
Đề tài:  Some parametric optimization problems in mathematical economics

Chuyên ngành: Toán ứng dụng
   
Mã số: 9 46 01 12

Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Hướng

Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Đông Yên

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học 

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Tên đề tài: Một số bất biến của Môđun liên kết với hệ tham số hầu P-chuẩn tắc

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 9 46 01 04.

Nghiên cứu sinh Phạm Hồng Nam

Tập thể hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đoàn Trung Cường, GS TS Lê Thị Thanh Nhàn

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Đề tài:  Stability of some constraint systems and optimization problems

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 9 46 01 12

Nghiên cứu sinh: Dương Thị Kim Huyền

Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Nguyễn Đông Yên

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học 

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Đề tài:  Phương pháp giải một số bài toán cân bằng đơn điệu

Chuyên ngành: Toán ứng dụng

Mã số: 9 46 01 12

Nghiên cứu sinh: Phùng Minh Đức

Tập thể hướng dẫn khoa học: GS TSKH Lê Dũng Mưu và PGS TS Nguyễn Văn Quý

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học 

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2
Đề tài:  Dáng điệu tiệm cận của một số bất biến của lũy thừa các Iđêan phủ

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

Mã số: 9 46 01 04

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thu Hằng

Tập thể hướng dẫn khoa học: TS Trần Nam Trung và GS TS Lê Thị Thanh Nhàn

Cơ sở đào tạo: Viện Toán học

Nội dung đính kèm:
LAST_UPDATED2