WEEKLY ACTIVITIES

22 November 2021 - 28 November 2021

Seminar on Differential Equations
Nghiệm nhớt liên tục của phương trình elliptic cấp 2 trong không gian hữu hạn chiều
Người báo cáo: TS. Trần Văn Bằng (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Seminar on Numerical Analysis and Scientific Computing
Levenberg–Marquardt method for non-smooth ill-posed inverse problems in Banach spaces (tiếp theo)
Người báo cáo: Vũ Hữu Nhự (Đại học Phenikaa)

Seminar on Algebra and Number Theory
Compare the good I-Filtrations of modules
Speaker: Lê Xuân Dũng (Trường Đại học Hồng Đức)

Seminar on Geometry and Topology
Tính chất Hình học của tập ảnh của ánh xạ bậc hai và ứng dụng
Người báo cáo: Nguyễn Hữu Quang (Trường Đại học Vinh)

Seminar on Mathematical Foundations for Computer Science
Geometric Measure Theory and Discrete Combinatorial Geometry
Speaker: Phạm Văn Thắng (VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi.).

Seminar on Geometry and Topology
From Floer to Morse.
Người báo cáo: Lê Quý Thường

Conference
Hội thảo Hình học - Giải tích
Hà Nội, 27/11/2021

22 November 2021 - 28 November 2021
Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications