WEEKLY ACTIVITIES

Nghiệm nhớt liên tục của phương trình elliptic cấp 2 trong không gian hữu hạn chiều
Người báo cáo: TS. Trần Văn Bằng (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Thời gian: 9h30 ngày 23 tháng 11 năm 2021

Link seminar: https://meet.google.com/gre-ofgc-oio?pli=1&authuser=1

Tóm tắt: Báo cáo trình bày khái niệm nghiệm nhớt liên tục và một số ứng dụng trong nghiên cứu bài toán biên đối với PT elliptic cấp hai trong không gian hữu hạn chiều.

Back