WEEKLY ACTIVITIES

Tính chất Hình học của tập ảnh của ánh xạ bậc hai và ứng dụng
Người báo cáo: Nguyễn Hữu Quang (Trường Đại học Vinh)

Thời gian: 9h00, thứ năm, ngày 25/11/2021.

Hình thức: Trực tuyến

link google meet: meet.google.com/zsh-jnxc-eit

Tóm tắt: Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ đề cập đến vấn về tính chất hình học của tập ảnh của các ánh xạ bậc hai

F:mathbb{R}^nrightarrow mathbb{R}^m xmapsto F(x)=(f_1(x), ldots, f_m(x))^T,

trong đó $f_i(x)$ là các đa thức bậc 2 $n$ biến. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ giới thiệu một số bài toán mở trong hướng nghiên cứu này và ứng dụng của nó vào một số bài toán cụ thể.

Back