December 2020

Seminar on Algebraic Geometry
Chuỗi Eisenstein và hàm theta
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều Cech
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

Seminar on Algebraic Geometry
Chuỗi Eisenstein và hàm theta (II)
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều của một kiểu nhóm S-số học
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo

Seminar on Algebraic Geometry
Hecke Operators (I)
Báo cáo viên: Phạm Ngô Thành Đạt (Sorbonne university)

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều của một kiểu nhóm S-số học - II
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

November 2020

Seminar on Algebraic Geometry
Dạng modular, đường cong modular
Báo cáo viên: Trần Minh Tiến (Đại học Khoa học Tự nhiên)

Seminar on Algebraic Geometry
Étale fundamental group (I-cont)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Seminar on Algebraic Geometry
Katz-Levelt equivalence
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Seminar on Algebraic Geometry
Etale cohomology
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Seminar on Algebraic Geometry
Đường cong modular
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn (Viện Toán học - NUS)

Seminar on Algebraic Geometry
Étale fundamental group (II)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Seminar on Algebraic Geometry
Các tính toán về chiều và giống
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Seminar on Algebraic Geometry
Các tính toán về chiều và giống (tiếp theo)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Seminar on Algebraic Geometry
Định lý chính của phạm trù Galois
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

October 2020

Seminar on Algebraic Geometry
Etale cohomology - Functors on category of sheaves
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Seminar on Algebraic Geometry
Etale cohomology - Functors on category of sheaves (II)
Speaker: Nguyen Tat Thang

Seminar on Algebraic Geometry
Etale cohomology
Speaker: Nguyen Quang Khai

Seminar on Algebraic Geometry
Étale fundamental group (I)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

September 2020

Seminar on Algebraic Geometry
The Hodge decomposition theorem
Speaker: Pham Khoa Bang

Seminar on Algebraic Geometry
The Abel Theorem
Speaker: Nguyen Manh Linh (École normale supérieure)

Seminar on Algebraic Geometry
Định lý ngược Jacobi
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Seminar on Algebraic Geometry
Etale cohomology
Speaker: Nguyen Tat Thang

Seminar on Algebraic Geometry
On planar Cremona transformations of small degree and their quadratic lengths.
Speaker: Nguyen Thi Ngoc Giao (Università di Ferrara).

August 2020

Seminar on Algebraic Geometry
Định lý Riemann-Roch
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Seminar on Algebraic Geometry
The Serre Duality Theorem
Speaker: Nghiem Tran Trung (École normale supérieure)

Seminar on Algebraic Geometry
Functions with prescribed principle parts
Speaker: Tran Hoang Son

July 2020

Seminar on Algebraic Geometry
Định lý Hirzebruch-Riemann-Roch và ứng dụng
Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp (Đại học Đà Lạt)

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều Cech
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Seminar on Algebraic Geometry
The Dolbeault Theorem
Speaker: Pham Khoa Bang

Seminar on Algebraic Geometry
Etale Morphisms
Speaker: Pham Thanh Tam

Seminar on Algebraic Geometry
The Finiteness Theorem
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn (Viện Toán học)

Seminar on Algebraic Geometry
Etale morphisms II
Speaker: Pham Thanh Tam

Seminar on Algebraic Geometry
The Exact Cohomology Sequence
Speaker: Dinh Ngoc Tung

June 2020

Seminar on Algebraic Geometry
Cấu xạ trơn
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

Seminar on Algebraic Geometry
Thác triển giải tích
Báo cáo viên: Trần Minh Tiến

Seminar on Algebraic Geometry
Cấu xạ Etale
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Seminar on Algebraic Geometry
Dạng vi phân
Báo cáo viên: Đinh Ngọc Tùng

Seminar on Algebraic Geometry
Integration of Differential Forms
Speaker: Nguyen Khanh Hung

Seminar on Algebraic Geometry
Kahler Differentials
Speaker: Pham Khoa Bang

Seminar on Algebraic Geometry
Lý thuyết bó
Báo cáo viên: Nguyễn Mạnh Linh (Ecole normale supérieure)

May 2020

Seminar on Algebraic Geometry
Formal Functions Theorem
Báo cáo viên: Trần Minh Tiến

Seminar on Algebraic Geometry
Cấu xạ tách
Báo cáo viên: Lê Khắc Nhuận

Seminar on Algebraic Geometry
Diện Riemann và tính chất cơ bản của ánh xạ chỉnh hình
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

Seminar on Algebraic Geometry
Cấu xạ riêng
Báo cáo viên: Lê Khắc Nhuận

Seminar on Algebraic Geometry
Không gian phủ của Diện Riemann
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn

Seminar on Algebraic Geometry
Cấu xạ phẳng
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

Seminar on Algebraic Geometry
Phủ phổ dụng và nhóm các biến đổi phủ
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn

April 2020

Seminar on Algebraic Geometry
Định lý Riemann-Roch
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

February 2020

Seminar on Algebraic Geometry
Đối đồng điều của lược đồ Affine
Báo cáo viên: Phạm Khoa Bằng

Flat View
See by year
Monthly View
See by month

New Scientiffic Publications