November 2020

Seminar on Algebraic Geometry
Dạng modular, đường cong modular
Báo cáo viên: Trần Minh Tiến (Đại học Khoa học Tự nhiên)

Seminar on Algebraic Geometry
Katz-Levelt equivalence
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Seminar on Algebraic Geometry
Étale fundamental group (I-cont)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Seminar on Algebraic Geometry
Etale cohomology
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Seminar on Algebraic Geometry
Đường cong modular
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn (Viện Toán học - NUS)

Seminar on Algebraic Geometry
Étale fundamental group (II)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Seminar on Algebraic Geometry
Các tính toán về chiều và giống
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Seminar on Algebraic Geometry
Các tính toán về chiều và giống (tiếp theo)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo (Viện Toán học)

Seminar on Algebraic Geometry
Định lý chính của phạm trù Galois
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

November 2020
Flat View
See by year
Monthly View
See by month

New Scientiffic Publications