Daily View

Thursday 28 May 2020
Thursday 28 May 2020
17:30 

Seminar on Algebraic Geometry
Cấu xạ phẳng
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Khải

18:00 

Seminar on Algebraic Geometry
Phủ phổ dụng và nhóm các biến đổi phủ
Báo cáo viên: Trần Hoàng Sơn

Flat View
See by year
Monthly View
See by month

New Scientiffic Publications